Powered by Seat

hoprg_1918a

„Na tom odznáčku je znak Dobroslavic, malé obce na severu Moravy. Já jsem tam před třiceti lety, po rozvodu mého prvního manželství, začal nový život. Poznal jsem tam báječného člověka a postupně tam zakořenil. Dnes jsem místní patriot a už několik let také zastupitel obce. Máme přes 700 obyvatel, nový obecní úřad, mateřskou školu. Dříve tam stával zámek, ale za války vyhořel. Jedenáct dní tam totiž stála fronta a devadesát procent obce bylo zničeno. Obyvatelé se tehdy měli přestěhovat do Javorníku, ale jejich jakási rada nakonec rozhodla, že zůstanou, že si ty domky postaví znovu. Po válce se začaly tvořit různé družby, tehdy obci hodně pomohlo město Přerov a jeho obyvatelé – lidé jezdili pomáhat se stavěním domů nebo brali děti z naší obce na prázdniny k nim. Nedávno jsme také oslavili výročí sedmdesáti let spolupráce mezi hasiči z Přerova a z Dobroslavic. Bylo to moc pěkné. Tak jako by měl být každý v životě na něco hrdý, tak já jsem hrdý, že jsem právě z Dobroslavic. A ten odznak na klopě působí tak, že se mě každou chvíli někdo na Dobroslavice zeptá a já mu o nich můžu něco říct.“

/

„There is an emblem of Dobroslavice, a small village in Northern Moravia, in the little badge. I started a new life there thirty years ago, after my first marriage got divorced. I met a great person over there and gradually became rooted there. I am a local patriot nowadays and I’ve been a village councilor for several years. We have more than 700 inhabitants, a new municipal office and a kindergarten. There used to be a château in the village but it burned down during the war. Because the battlefront was there for eleven days and ninety percent of the village was destroyed. Local inhabitants were supposed to move to Javorník but in the end they decided to stay and built the houses anew. There were all kinds of twinning after the war, Dobroslavice got helped a lot by the city of Přerov and its inhabitants – people used to come and help with the construction of new houses and they used to take children from Dobroslavice to Přerov for summer holidays. Recently we also celebrated seventy years of cooperation between fire brigades of the two municipalities. That was very nice. Just as everyone should be proud of something in their life, I am proud to be from Dobroslavice. And this little badge works in a way that every now and then somebody asks me about Dobroslavice. And I can tell them little something.“


hoprg_1917a

„Pokud to mám říct úplně na férovku, tak se potýkám s maniodepresí. Teď od srpna se nacházím v té manické fázi. Což je hrozně euforický stav. Ale jsem pod těžkými prášky, ty mě drží jdoucího. Spím hodinu a půl denně, pořád něco dělám. Část toho je tvořivá destrukce, můj byt je teď úplně zdevastovaný. Je to jako s tím vznikem Vesmíru, kdy se z totálního chaosu začínají vytvářet různé struktury. Já vím přesně, kde co je, ale chápu, že pro mé okolí je to problém. Do toho dělám vyloženě tvůrčí věci. Mám rozpracovaných pět filmových námětů a od léta jsem nafotil třicet tisíc fotek. Snažím se toho mého stavu cíleně využít a rozjet hodně projektů a aktivit s lidmi. Chci je proměnit v takový rozjetý válec, který že už nepůjde zastavit. Ani ve chvíli, kdy pak upadnu zpátky do toho neaktivního období, kdy mám někdy problém i zvednout telefon a někomu zavolat.“

/

„If I should be totally honest, I struggle with manic depression. Since August I’ve been in the manic phase. Which is a very euphoric state. But I am under a heavy medication that keeps me going. I sleep one and half hour per day, I keep doing something. Part of it is a creative destruction, my flat is a mess right now. It’s like with the creation of Universe when structures emerges from a total chaos. I know exactly where to find things but I understand it’s a problem for people around me. But I also do utterly creative acts. I work on five different film scripts and since the summer I’ve taken thirty thousand photos. I purposefully try to take advantage of my condition and start a lot of various projects and activities with people right now. I want them to gain such a momentum that it won’t be possible to stop it. Not even when I fall back into the inactive phase when I sometimes struggle merely with picking up a phone to call somebody.“


hoprg_1916a

„Já jsem životní optimista. Když jsem ležel v nemocnici na Františku, tak se mě ptali, jestli chci na dvojlůžkový pokoj. Já jim řekl: ‚Ne, já chci na ten největší, já si chci povídat s lidmi.‘ Takže mě dali na dvanáctku a já se s každým bavil – i s tím, co mu uřízli nohu. Dali mu protézu a já říkám: ‚Pepiku, zítra ti budu stříhat nehty.‘ A on se smál. Hned to bral jinak. Říkám: ‚Hoši, všechno je to v hlavě!‘ Po měsíci, co jsem tam ležel, přišel doktor a říká: ‚Pane Blažejovský, od té doby, co jste tady, se všem pacientům zlepšil zdravotní stav!‘ V tom já jsem přeborník. Říkávám, že každý člověk má v sobě lekárnu – ale ne každý ji dovede otevřít. Já jsem jednou byl na operačním sále a dělali mi srdeční katetrizaci – to se rozřízne tříslo a pustí do vás takový katétr. Napřed jede balónek, který se nafoukne a roztáhne tu zúženou cévu, co jde k srdci, a pak jede pružina, která se tam nechá a balónek jde ven. To mi dělali dvakrát. Ale podruhé mi na operačním sále najednou doktor říká: ‚Pane Blažejovský, vy máte hrozné štěstí – vaše srdce si samo udělalo bypass.‘ To byl jeden zázrak. Druhý přišel, když mi jednou páni chirurgové – Červený a Černý se jmenovali, jako v tom románu od Stendhala, a to si nedělám legraci –, omylem roztrhli močovou trubici. To byl docela průšvih. Museli mi pak propíchnout močový měchýř, aby nenastala otrava organismu. Dali mi pytlík, půl roku jsem chodil s vývodem a oni se neúspěšně zkoušeli dostat dovnitř, aby mi udělali kompletní rekonstrukci močových cest. Já z toho měl hrůzu. Ale nakonec jsem jednoho dne přišel za doktorem, jemu se tam konečně podařilo dostat a říká: ‚Ta vaše trubice srostla!‘ Takže já se prostě opravuju za pochodu. Manželka říká, že jsem Robocop.“

/

„I am a life optimist. When I was lying in the ‚Na Františku‘ hospital in Prague, they asked me if I’d wanted to be put in a twin bedroom. I told them: ‚No, I want to be in the biggest one, I want to talk to people.‘ And so they put me in a twelve-bed room and I talked to everyone – even with the one whose leg had been amputated. They gave him an aritifical limb and I said: ‚Pepik, I’m going to clip your nails tomorrow!‘ And he laughed. It made him thought about it in a different way. I say: ‚Guys, it’s all in your head!‘ After a month spent there a doctor came to me one day and said: ‚Mr. Blažejovský, since you’ve been here, the condition of all the pacients improved!‘ I am an expert in that. I say that everybody has their own pharmacy in their bodies – but not everyone is capable of opening it. I was in an operating room one day as they did a cardiac catheterization on me – they cut your groins, open it up and put a catheter in you. First a balloon goes in which is blown up and tries to stretch the constricted blood vessel that goes into the heart. Then a spring goes in which stays there and the balloon goes out. They performed this twice on me. But the second time, the doctor in the operating room leans to me and says: ‚Mr. Blažejovský, you are so lucky – your heart has performed the bypass on its own.‘ That was the first miracle. The second one came on other occasion when surgeons – their names were Red and Black just as in the novel by Stendhal – ripped my urethra by mistake. That was quite a pickle. They had to burst my bladder so that my organism wouldn’t have been poisioned. They gave me a small sack, I walked with it for half a year and they were unsuccesfuly trying to get in so that they could do a complete reconstruction of the urinary tract. I was terrified of it. But in the end I went to see the doctor one day, he finally managed to get in and he said: ‚Your urethra has grown together on its own!‘ So I am reparing myself on the go. My wife says I am Robocop.“


hoprg_1915a

Asi se ze mě stává městský fotograf zvířat

/

It seems that I’m becoming an urban wildlife photographer


hoprg_1914a

A tahle andulka se na Jiřáku už minimálně dva týdny úspěšně vydává za holuba.

/

And this budgie has been succesfully passing itself off as a pigeon for at least two weeks now.


hoprg_1911a

„Můj táta se narodil ve Stromovce. Tam co je dnes planetárium stával statek a moje babička měla na starosti krávy. Dědeček byl zas šafář a měl koně. Tehdy byly po Stromovce koňské dráhy, ve kterých jsme ještě za mého mládí běhali. Táta byl pekař, byl zvyklý ráno vstávat, a tak se každou neděli běželo do Stromajdy. On měl totiž v děství v měštance učitele, nějakého Pařízka, který jim říkal: Nekuřte. Nepijte pivo. A každý den jděte do Stromovky na procházku. Jenže táta později začal tvrdit, že je to tam vlhké a že je lepší chodit do Letenských sadů. A tak jsme chodili sem. Když mi bylo asi deset let, tak mě zapsal na atletiku, na Spartu, a mě to strašně chytlo. Ještě jako kluk jsem tleskal Zátopkovi a ve čtrnácti jsem tady na Letné vyhrál své první závody, mám z toho doma fotky. Je tam vidět, že většina kluků běželi bosi. Já měl o několik čísel větší plátěnky, které sice na asfaltu plácaly o zem, ale měl jsem díky nim delší krok. Později jsem se stal třeba mistrem v přespolním běhu, manželka zas byla druhá na světě ve veslování.“

„Sport je pro mě všechno. Jako se někdo každý den modlí k Pánu Bohu, tak já chodím celý život každý den trénovat. Mám na ten svůj trénink dokonce vlastní matematický model. Mám v plánu napsat knížku, kde ho představím. Bude se jmenovat ‚Quo Vadis?‘ – Kam kráčíš? –, s podtitulem: ‚Do hrobu.‘ Protože kdo netrénuje, jde rychle do hrobu. Já dávno netrénuji pro výkon, ale pro zdraví. Mám dnes tříletého vnuka, a když jdeme z kopce, tak mu už nestačím!“

/

„My dad was born in the Stromovka Park. There used to be a farm instead of the observatory nowadays and my grandma used to take care of cows. My grandpa used to be a farmer and used to have horses. There used to be lanes for horses in Stromovka which we used to run in when I was young. My dad was a baker, he was used to getting up early, so we used to run to Stromovka every Sunday. Because he had a teacher called Pařízek who used to tell them: Don’t smoke. Don’t drink beer. And go to Stromovka every day for a walk. Later my dad started to claim that it had been too damp in Stromovka and that had been better to go to the Letná Park instead. So we used to go there. When I was ten years old, he signed me up for athletics on Sparta and it really grabbed me. When I was a boy, I remember myself cheering for Zátopek and when I was fourteen, I won my first races here at Letná. I still have a picture of it. You can see that many boys used to run bare feet. I wore canvas boots a few sizes bigger, they slapped the ground while I ran but thanks to them, my footstep was longer. Later on I became a cross-country run champion and my wife was a champion in rowing.“

„Sport means a world to me. Just as some people say their prayers every day, I’ve been exercising every day my whole life. I even have my own mathematical model of the training. I plan to publish a book in which I will introduce it to people. It will be called ‚Quo Vadis?‘ – ‚Where are you going?‘ – with a subtitle: ‚Into the grave.‘ Because the one who doesn’t exercise gets there quickly. I don’t train for a better performance anymore but for my health. Because I have a three-year old grandson now and when we go down the hill, I cannot keep up with his pace!“


hoprg_1912a

„Dlouhou dobu jsem žila ve Spojených státech, kde jsem vystudovala a pracovala jako sestra, často s umírajícími. Hodně jsem se toho od nich naučila. Především od těch, kdo se s tou smrtí smířili. A přesto nepřestávali žít. Ti, kterým se to nepodařilo, měli daleko větší strach. Ale když se člověk bojí a bojuje s tím, tak je to daleko horší. Má větší bolesti, nemůže se uklidnit, nemůže spát. Musí dostávat velké dávky hypnotik a opiátů. Ale někdy ani ty nepomáhají – lidé jsou tak vyděšení, že to na ně ani nepůsobí.“

„Dnes už je to trochu lepší, ale dříve byli lidé hodně překvapení, když jsem s nimi o své práci a o smrti mluvila. I pacienti a jejich rodiny. Často vidíte, že ti přátelé a rodina neví, jak reagovat, když jim někdo umírá. Někdo je dobrý – chová se k tomu umírajícímu jako k normálnímu člověku. Pokračují dál ve svém vztahu, normálně si povídají. To je ideální situace. Ale většina lidí neví, co s tím. A tak se příliš snaží. Říkají umírajícím, že to bude v pořádku, neustále povídají. Neustále. Protože nesnáší ticho. A tak říkají: ‚Ono se to zlepší! Jen se neboj! Bojuj! Jen se snaž!‘ To ale nepomáhá. Protože v tom umírajícím navozují pocit, že je nedostatečný. A on potom umírá s myšlenkou, že se málo snažil. To je děsivé. Ale některým lidem to nevysvětlíte. Znám rodiny, kde mi stále opakovali: ‚Jen tatínkovi neříkejte, že umírá!‘ Podle mě o tom ale lidé potřebují mluvit. Jestli někdo cítí, že nepotřebuje, tak nebude. Ale každý má mít tu možnost.“

„Já si sama už někdy říkám: ‚Už je čas!‘ A nebojím se. Protože vím, že lze umřít klidně. A skoro příjemně.“

/

„I lived in the United States for a long time. I studied there and worked as a nurse, often with pepole who were dying. I’ve learnt a great deal from them. Especially from those who’d reconciled with death. And still managed to remain joyful. The ones who didn’t succeed to do that were much more scared. But you make it much worse for yourself when you are scared and struggle with it. You are in greater pain, you cannot calm yourself down, you cannot sleep. You need to be given great doses of hypnotics and opiates. But sometimes no even those help such people – they are so frightened that it has no effect on them.“

„It’s a bit better nowadays but people used to be very surprised when I started to talk to them about my work or about death. Even pacients and their families. Often I could see that friends and family members of the dying person didn’t know how to react around him or her. Some people are good at it – thy treat the dying person as a normal human being. They go on in their relationship, talk in a regular way. That’s an ideal situation. But most of the people don’t know what to do. And so they try too hard. They say to the dying person that everything’s going to be alright, they talk. All the time. Because they hate the silence. And so instead they say things like: ‚It’s going to get better! Don’t be afraid! Fight with it! Try harder!‘ But that doesn’t help. Because this way they make the dying person feel inadequate. And they die with this thought in their heads. That’s terrible. But some people will never understand it. Some families kept on telling me: ‚No matter what, don’t tell our dad that he’s dying!‘ But I think people do need to talk about it. If somebody feels he doesn’t, he won’t. But everybody should have the option.“

„Sometimes I myself think: ‚My time has come!‘ And I am not afraid. Because I know that one can die in a peaceful and almost pleasant way.“


hoprg_1910a

„Jako malá jsem si přála být rytíř a chtěla po rodičích, aby mi koupili meč. To udělali, ale až ve chvíli, kdy jsem začala o dost později chodit na šerm. Po čase už jsem nechtěla šermovat jen v tělocvičně, přemýšlela jak se dál realizovat, a narazila na fanoušky tzv. living history. Vyberete si nějaké historické období, třeba raný středověk, a snažíte se ho co nejvěrněji rekonstruovat. Například v rámci ztvárnění nějaké bitvy. Ale někdy jen na víkend táboříme v přírodě. Chodíme v historickém oblečení, spíme ve starých stanech a jídlo si děláme na ohni a ze surovin, které tu v té době byly. Je nás tam většinou několik desítek až stovek lidí, někde na louce uprostřed lesa. Bývá to opravdu působivé – stojíte třeba kousek od toho tábořiště, je noc, všude svítí jen táborové ohně a lampičky potažené kůží a máte takový zvláštní pocit, že jste se opravdu přenesli někam do minulosti. A v tu chvíli necítíte žádný spěch – jednak proto, že jste v určité roli a jednak ve středověku bylo hodně času. Lidé tehdy samozřejmě pracovali velmi těžce, sužovali je všemožné nemoce a děsili se Boha a mnoha různých přízraků, ale neděsil je čas. Neděsilo je pípnutí nové zprávy na mobilu, neděsilo je zpoždění, neděsily je termíny a uzávěrky. Možná proto mě to období tolik táhne. Já teď mám dvě zaměstnání a tendenci plánovat si víc věcí, než je možné stihnout, a tak mám poslední dobou pocit, že pořád odněkud někam běžím. Vždy jsem přitom měla takovou nereálnou představu, že bych už měla všechno hotové, že bych už před sebou nic neměla. Abych si konečně mohla natáhnout nohy, vzít si knížku a číst si u čaje. Ale samozřejmě se pořád objevují nové a nové povinnosti – tady něco v práci, tady by pes by potřeboval k veterináři, tady se zastavit na nákup. A ještě se vlastně objednat k zubaři. Vždy je na tom seznamu ješte ta jedna další věc. V tom lese ale ne. Tam, aspoň na tu chvíli, žádný seznam neexistuje.“

/

„When I was little I wished to become a knight and I wanted my parents to buy me a sword. They did buy it but only much later when I started to do fencing. After some more time I didn’t want to fence only in a gym, I was looking for new ways and I met some fans of historical reenactment, ‚living history’. You choose a certain historical era, like Middle Ages, and you try to reconstruct it as faithfully as you can. In staging of a battle, for instance. But sometimes we just camp out in the nature over the weekend. We dress in historical clothes, we sleep in old tents and we cook on fire and use only ingredients that were available at those times. There is usually several dozens or even hundreds of us, somewhere on a meadow in the middle of a forest. It’s really impressive – when you sometimes stand a bit out of the camping area, it’s a nightime and the only lights you see goes from campfires and lamps coated by leather, you get this strange feeling that you’ve really moved into the past. And you don’t feel any haste at such moment – for once you have a certain role and also because there was generally a lot of time in the Middle Ages. People obviously worked very hard, suffered from various diseases and were scared of God and all kinds of ghosts but they were not scared of time. They were not scared of a beep of a new message on their phone, not scared of being late, of terms and deadlines. I guess that’s why I find the era so appealing. Because I have two jobs now and a tendency to schedule more things that I can manage in time so lately I’ve been feeling like running from one place to another. And I’ve always had this unreal idea of getting to the point when I am done with everything, when there is nothing ahead. That I’m finally able to stretch my legs, have a cup of tea, take a book and read. But there is new and new things coming up – something at work, my dog needing an appointment at a vet, or that I need to do shopping. And to schedule an appointment at a dentist. There is always an extra item on the list. But not in the forest. For that brief moment, there is no list.“


hoprg_1908a

„Šestnáct let jsem podnikal v oblasti módy, spoustu let platil tady na Václaváku nájem. Pak jsem ale zjistil, že jsem ho celou dobu platil někomu, komu jsem ho platit neměl. Probíhal totiž boj o vlastnictví té nemovitosti, která v té době podstatě neměla vlastníka. Byla tam jen jedna paní, spoluvlastník. Už sedm let z ní ty peníze tahám, protože když se po vyřešení toho jejich sporu objevili noví vlastníci, tak ona jim žádné peníze nedala a já jsem se stal dlužníkem částky blížící se jednomu a půl milionu. To moje krejčovství to položilo.“

„Dřív jsem kolem sebe měl desítky, snad i stovky lidí, o kterých jsem si myslel, že to jsou moji přátelé. Ale jak už jsem přestal být ten, kdo je zve na grilování a kdo pro ně zadarmo či levně šije, tak jsem pro ně přestal být užitečný. Dnes mě mnozí z nich ani nepozdraví. Trvalo mi rok a půl, než jsem si to v sobě zpracoval. Protože to byla opravdu čistka. Na jejím konci mi zbyli tři lidé. Tři, o kterých vím, že se na ně můžu spolehnout.“

/

„I ran a fashion business for sixteen years and I paid a rent here in Wenceslas square for many years. But then one day I found out that I had been paying it to a wrong person. Because there had been a court struggle over the property which didn’t had its valid owner at the time. There was only one woman as a co-owner. I’ve been trying to get the money out of her for seven years now. Because after her court case got settled and new owners of the building emerged, she didn’t give them any of the rent money and I became a debtor of nearly one and half million crowns. It ran my tailor shop out of business.“

„I used to have tens or even hunders people around me and I thought they were my friends. But as I stopped to be the guy who invites them to a barbecue party and makes their clothes cheaply or for free, I stopped to be useful for them. Many of those people don’t even say hi to me now. It took me year and a half to deal with it. Because it really was purge. At the end of it there were three people left. Three people about whom I know that I can rely on them.“


hoprg_1907a

„Dokud má člověk pocit, že má celý život před sebou, tak si myslí, že neustále směřuje někam kupředu. Náš život začíná narozením a končí smrtí, a tak si myslíme, že se pohybujeme po určité lince – že získáváme víc a víc zkušeností, učíme se ze svých chyb, stáváme se moudřejšími. Podle mě je to iluze. Protože jsem zjistil, že se všechno opakuje, že to jsou spíše určité cykly, ve kterých se točíme. Například v dospívání máme pocit, že se musíme vymezit proti svým rodičům, říkáme si, že v životě nebudeme dělat to, co oni, třeba se ohlížet na to ‚co se sluší‘, abychom si později s vlastními dětmi uvědomili, že se dostáváme do jejich dřívějších pozic. A že se naše děti vymezují proti nám. Do toho si začnete všímat, jak se situace okolo vás opakují, ať v práci nebo v osobním životě. Že lidé jednají stejně, že už tady všechno bylo. Já to dřív léčil třeba tím, že jsem se po čase nechal zaměstnat na jiném místě a měl pocit, že všechno je zase jiné, nové. Ale tenhle pocit vám dlouho nevydrží. A když mi pak jednoho dne pojišťovna oznámila, že už nejsem ten mladý, perspektivní člověk, za jakého mě dříve považovali, tak jsem si uvědomil, že ta linka, která byla celý život neustále přede mnou asi pomalu končí. A že nezbývá, než abych si to nějak v sobě uspořádal a vrátil se zpátky. To znamená udělal v tom kruhu ten zpětný pohyb. Například i k vnímání mých předků. Chtěl bych si udělat čas a zjistit, kdo ti lidé byli, kde žili a co tam dělali.“

/

„When you still have a feeling that you have your whole life ahead of you, you tend to think that you keep moving forward. Our life starts with our birth and ends with our death and so we think that we follow a certain line in life – that we gain more and more experiences, learn from our mistakes, become wiser and wiser. I think that’s an illusion. Because I’ve realized that everything keeps repeating, that there are rather circles in which we spin. When we are growing up, for example, we feel a need to be in an opposition to our parents, thinking that we don’t want to end up like them who keep consider what is a decent behaviour. But when we have our own children, we realize that we find ourselves in the same positions our parents used to have. And that our children get in opposition towards us. What’s more, you start to notice how everything keeps repeating around you, be it in work or your personal life. You notice that people still act in the same way, that everything have already happened. I used to struggle with it by changing jobs – I went to work to a different place and everything felt new and different again. But this feeling don’t last long. And so when my insurence company informed me one day that they don’t see me as the young and perspective person anymore, I realized that I am slowly getting to the end of the line that had been ahead of me for my whole life. And that I have to get myself together and go back. That means to do the backward motion in the circle. For instance to return to the moment when I perceive my ancestors. I would want to make time and find out who these people were, where they lived and what they did.“