Powered by Seat

„Snažím se myslet pozitivně.“
Jak se to dělá?
„Je spoustu cest. Lidi jsou společenská stvoření, takže myslím, že základem je komunikace a styk s lidmi. Hudba je super antidepresivum …“
Čeho se má člověk vyvarovat?
„Asi egoismu; toho, že si myslím, že jsem tu jen já. Když si to budu myslet, tak se dostanu mimo okruh lidí. Nebudu už spolu s nimi uvnitř, ale budu vně a budu sám. A být sám je vždy špatný.“

/

“I am trying to think positively.”
How can one do that?
“There is many ways. People are sociable creatures so I think the most important is communication and human interactions. Music is great antidepressant …”
What should one avoid?
“Being egoistic; to think I am the only one around. When I will start thinking like this, I will get out of the circle of people and I won’t be with them anymore. I’ll be out of the circle and alone. And being alone is always bad.”