Powered by Seat

„Děti poskytujou určitý zrcadlo – reagujou bezprostředně na jakýkoliv podnět od vás, takže se učíte každej den.“
Co bylo to poslední, co vám děti zrcadlily?
„Že bych je měl vychovávat s trochu větším nadhledem. Ne to, co chci přesně já, ale i to co chtějí oni. Dítě si není schopný v afektu vyřvat to, co potřebuje, kdežto rodič ano – a když potřebuje dítěti říct ‚tohle nesmíš’, tak to někdy udělá neurvale. A dítě, protože to nechápe, se občas třeba lekne, nebo se i bojí. A to jsem se naučil: Že nesmím děti k něčemu nutit. Nechci, aby se mě bály.“

/

“Children provide us with a kind of mirror – they react immediately to any impulse from you, so you learn every day.”
What was the last thing they mirrored back to you?
“That I should raise them with deeper insight. Not to do all the time exactly what I want, but also what they want. A child cannot achieve what it wants in affect, while a parent can – and sometimes when a parent needs to say ‘you cannot do this’, he or she does it boorishly. And a child, since it doesn’t understand the situation, is then startled or even scared. And this is what I learnt: I cannot force my children into something. I don’t want them to be scared of me.”