Powered by Seat

HOPRG_1104a

„Přemýšlím o fyzice. Dělám různé experimenty, třeba v souvislosti s dráhou kvarků. Je to vlastně na pomezí fyziky a filozofie. Člověk vidí, že se hmota chová mnohem složitějším způsobem, než nás učili ve škole. A že je spoustu věcí, které zatím nevíme. Takže věcí, které jsou možné.“

„Fyzika byla vždy exaktní vědou, ale fyzikové byli často lidé, kteří věřili v cosi, co nás přesahuje. V určitou sílu, která stvořila vesmír. To je, řekněme, centrální nit mého myšlení a mého života.“
Jak byste tuto sílu vyjádřil vy?
„Jedná se o bytost, která vytvořila celý Vesmír. A to jako něco, co se uvnitř jí samé. To znamená, že vesmír – jakkoliv se nám zdá být rozsáhlý – je pouze nepatrnou částí této bytosti. Cílem našeho života je, abychom k ní hledali cestu a učili se s ní komunikovat. Musíme se ale zprvu určitým způsobem pozvednout – abychom si ji uvědomili, abychom ji ‚uslyšeli‘.“

/

„I am thinking about physics. I conduct various experiments, for instance about quark trajectories. It’s basically on the edge of physics and philosophy. I can see that matter acts in a much more complex way than we were taught at school. There is still many things that we don’t know. Which means, many things that are possible.“

„Physics was always an exact science, but physicists were often people who believed in something that is beyond us. In a certain force that created universe. That is, let’s say, the central topic of my thoughts and my life.“
How would you describe the force?
„It’s a being that created the whole universe as something that is within it. That means universe – no matter how immense it might seem to us – is just a tiny part of this being. Our life’s goal is to find a way towards it and to learn how to communicate with it. But first we need to raise ourselves in a certain way – so we can become aware of it, so we can ‚hear‘ it.“