Powered by Seat

HOPRG_1336a

„Před dvěma lety mi zemřel manžel, a tak přemýšlím o smrti. Přemýšlím o tom, jak my lidé mizíme – jsou vzdělaní, inteligentní lidé, kteří toho hodně udělají a najednou nejsou. Lidstvo už je tady dlouho, takových lidí jsou už nekonečné zástupy.“

„Byl mezi námi velký věkový rozdíl, dvacet čtyři let. Dlouhá léta to však vůbec nevadilo, vůbec jsem to nevnímala. Uvědomila jsem si to až ke konci, kdy už skoro nic nemohl. Ale byla výhoda, že jsem na to měla sílu, mohla mu do posledního dne pomáhat.“

„Jsem toho stále plná, myslím na něj každý den. Pořád se s ním radím, přemýšlím, jestli by schválil to, co právě dělám. Moje myšlenky jdou přes něj. Když šlo o nějaké blbosti, tak vždy vyváděl a dělal hysterické scény. Ale když šlo do tuhého, když se něco opravdu dělo, tak zapřemýšlel a vždy přišel s dobrou radou. Byl to prima mužský. Hodně můj život naplnil.“

„Tenhle park mám ráda, strávili jsme tady hodně času. Beru to jakou svou soukromou zahradu. Znám tady každý kámen. A sleduji, jak ti lidé mizí – jak tudy chodili a najednou nejsou.“
Co po nich zůstává?
„Je dobře, když člověk zemře a zůstanou po něm dobré vzpomínky v lidech, kteří ho znali. Takový život není marný.“

/

„My husband died two years ago so I think about death. I think about vanishing of people – there are educated, intelligent people who do a lot of things during their lives and suddenly they vanish. Mankind has been here for a long time so there is endless crowd of such people.“

“ There was a big age difference between us, twenty-four years. But for long years it didn’t matter, I was not aware of it at all. I realized it only at the end when he couldn’t do almost nothing. But the good thing was that I still had my strength, I was able to help him to the very last day.“

„I am still full of it. I think about him every day. I still consult everything with him, I still think if he would had approved of what I am just doing. My thoughts goes through him. When we were dealing with some trivialities, he was acting up, making hysterical scenes. But when the going got tough, when something was really happening, he thought about it and always came with a good advice. He was a great man. He fulfilled my life.“

„I like this park, we spent a lot of time here. I consider it my private garden. I know every rock around here. And I watch as the people vanish – how they were going around here and how they are suddenly gone.“
What remains after them?
„It’s good when a man dies and good memories remain in the people who knew him or her. Such a life is not futile.“