Powered by Seat

HOPRG_1407a

„Prožívám velkou vděčnost, brzy budu slavit rok v nové práci. Když jsem loni po deseti letech o práci přišla, tak mi najednou připadalo, že jsem ztratila své poslání. Někdy se říká, že jsme v Božích rukou jako hlína v rukou hrnčíře. V té době jsem si připadala jako hlína zmačkaná zpátky do kuličky. Ale nakonec se ukázalo, že to nebyla tak úplně pravda.“

„Jednoho dne jsem se, já, kulička nešťastná, modlila v kostele a najednou mne zaplavil pocit vděčnosti. Došlo mi, že Hospodin už dávno ví, kde je ta má další práce, moje další místo. Vlastně jsem tedy za tu svou novou práci začala děkovat ještě dřív, než jsem ji našla. Musela jsem pak projít tříkolovým konkurzem, nebylo to snadné – svůj díl musíme udělat. Ale opravdu jsem zjistila, že to bylo místo přímo pro mě, že v té práci mohu využít všechny věci, které jsem během života nasbírala.“

/

„I am going through a phase of great gratitude, I will soon celebrate one year in a new job. When I lost my previous job last year after ten years of work, I suddenly felt like I had lost my mission. Sometimes it is said that we are in God’s hands like clay in hands of a potter. During this time I felt like a clay crumpled back into a ball. But in the end it showed that it was not really true.“

„One day I, the unhappy ball of clay, was praying in a church and I was suddenly overwhelmed by a feeling of gratitude. I realized that the Lord already knows where my next work is, where lies my next place. So I actually began to give thanks for my new job even before I found it. I had to go through three rounds of selection procedures, it was not easy – we have to do our part. But I really did find out that the new job was really meant for me. Because working there, I can make use of all the things I’ve gathered throughout the course fo my life.“