Powered by Seat

HOPRG_1517a

„Celý život se zabývám rehabilitací. U nás se pod tím pojmem často myslí tělocvik. To je ale velký omyl. Zeje tu velká díra mezi ministerstvem práce a sociálních věcí a ministerstvem zdravotnictví. Víte, mnoho zdravotnických problémů má velké sociální důsledky. A je nutné je na sebe koordinovaně napojovat – a to je ona rehabilitace. Když se to neděje, tak zvlášť u takových stařečků jako jsem já, u mé generace, se tento problém stává ústředním.“

„Nemoc je medicínská věc. Způsobuje různé poruchy orgánů lidského těla. A s těmito porušenými orgány se musí žít v nějaké společnosti. A teď jde o to, jak ta společnost na lidi, kteří na tu svou nemoc nezemřou, reaguje a jak jim pomáhá odstraňovat různé překážky. Velkou roli hrají samozřejmě finance. Je otázka, jak se lidem poskytnou – nejen starobní důchod, ale i příspěvky pro lidi s různým typem postižení. Je třeba určit kdo to hodnotí a podle jakých kritérií. Jde o to, jaké má člověk, který ráno vyleze z postele, možnosti vykonat své biologické potřeby, jak je na tom s hygienou, jaké má možnosti dojít si nakoupit, a tak dále – je to celá plejáda problémů, které se řadí do rehabilitace.“

Co by se podle vás mělo udělat, aby se situace zlepšila?
„Měl by vzniknout pracovní tým z lidí z ministerstva práce a sociálních věcí, ministerstva zdravotnictví, školství, životního prostředí. Také by tam měl být ten ministr za lidská práva a rovné příležitosti. To není žádná moje fantazie, tak to ve světě je. Vznikají koordinační týmy z těchto ogranizací, které pak mají určitou společenskou váhu a navrhují potřebné zákony a opatření.“

„Mně už je téměř devadesát let, na stará kolena toho už moc nenadělám. Ale snažím se – píšu dopisy, chodím na konference a takhle o tom mluvím. Stále se tím tématem dráždím. Abych nezcepeněl.“

/

„I’ve been dealing with rehabilitation my whole life. Many people often understand the term as a synonym for physical training. But that’s a big mistake. There is a big gap betweeen Ministry of Labour and Social Affrairs and Ministry of Health. You know, a lot of health issues has major social consequences. It’s neccessary to coordinate connecting one to another – that’s the true meaning of rehabilitation. When such things are not happening, it can become a major problem. Especially for such old men like me, for my generation.“

„A disease is a medical thing. It causes various disorders of organs of the human body. But people with these disrupted organs have to live in a certain society. The question is, how the society reacts to those who do not die from the disease. How it helps them to overcome all kinds of obstacles. Of couse, there is a major role of finance. It’s a matter of providing it to people – not only an old age pension but also allowances for people with different disabilities. It’s neccessary to choose people who decide the allocation of money and criteria for doing so. It all comes to possibilities of a person who wakes up in the morning – what are his or hers options to carry out biological needs, how is his or hers situation with hygiene, what are his or hers options about going shopping and so on. It’s a myriad of issues that are connected with rehabilitation.“

What should be done in order to make the situation better?
„There should be a work team established out of people from Ministry of Labour and Social Affairs, Ministry of Health, Ministry of Education and Ministry of Environment. There should also be the minister of Human Rights and Equal Opportunities. That’s not just a fantasy of mine, such things are happening in the world. There are coordination teams being established from such institutions and hence such teams are being respected in the society and propose the necessary laws and regulations.“

„I am almost ninety years old now, there is not much things I can do. But I still try – I write letters, I attend conferences and I speak about the topic the way I do now. I still let the topic to tease me. So that I wouldn’t grow stiff.“