Powered by Seat

HOPRG_1580a

„Náš dějepisář na střední škole byl vzácně osvícený člověk. Přivedl mne k historii, k literatuře a ke spoustě dalších věcí, o které se dnes zajímám. Nebral nás jako čísla, ale jako lidi. A snažil se nám vždy předat něco navíc. Zatímco ostatní učitelé si stoupli před tabuli a něco odříkali, tak on si k nám sednul a povídal si s námi. Ptal se na náš názor: ‚Co si o tom myslíte?‘ Uváděl prameny odkud čerpá a ukázal nám, že na každou věc existuje více pohledů, že není optimální dát jen na ten jeden. Že je dobré nebrat to, co nám někdo říká jako fakt, ale přemýšlet nad tím. Pamatuji si například hodinu, kdy jsme probírali husitské války. Ty jsou v historii často vnímané jako „národní obrození“. On to ale dal do kontextu, ukázal, že to v té době znamenalo kulturní úpadek, že to byla náboženská válka, která s humanismem nebo českým národem neměla nic společného. Že o českém národu jako takovém v té době ani nemůžeme mluvit. To pro mě byl takový první okamžik, kdy jsem si řekl, že ne vše, co do hlavy dostávám od autorit, je to správné. Že to občas bude jenom něco, co chce někdo slyšet.“

/

„Our high school history teacher was exceptionally enlightened man. He brought me to history, to literature and many other things I am interested in nowadays. He didn’t take us as numbers, but as individuals. And he always tried to give us something more. While the rest of our teachers just stood in front of the blackboard and rattled something off, he sat down and talked with us. He asked about our views: ‚What do you think about it?‘ He cited sources from which he drew and he showed us that with each topic there is more standpoints, that it’s not good to rely just on one of them. That we shouldn’t take what someone says as a fact, but as something to think about. I remember when we discussed ‚Hussite wars‘ once. In history, they are often considered as a time of ‚Czech national awakening’. He put it into a context, showed that the wars led to a cultural decline, that they were a religious wars that had nothing to do with humanism or with Czech nation. That there was no concept of Czech nation at that time. For me, this was the first moment when I realized that not everything that authorities had told me was right. That sometimes those were just things someone wanted to hear.“