Powered by Seat

HOPRG_1658a

„I study moths. Right now I specialize in a group called snout moths – because they have a kind of a snout. It’s a huge group but almost nobody really worked on them. I always wanted to work in a museum collection and when a colleague of mine introduced me to moths, I got infected with this fever to study them.“

„When people hear ‚moth’, they immediately start to think about the ones in their closets or in a kitchen, feeding on their clothes or food. But it’s such a diverse group! There is 16 000 described species of snout moths in the world but in fact there has to be at least twice as many of them. Just imagine, there is maybe 40 000 different species of snout moths. Isn’t that amazing? I was in Borneo last year, me and my colleague were ‚mothing‘ – collecting moths – and it was just mind-blowing experience. We went out during the nights with UV lights to attract them. They are so beautiful!“

„Humans are driven by their curiosity, by their knowledge. That’s definitely my prime fuel – I want to fill the white spots on our map of life. You come across so fascinating things! There are species of moths with immensely modified antenna and you wonder: ‚What is this?‘ Some species look similar but when you study them, you find out that they are not related at all – one just mimic the other.“

„Recently I made a phylogenetic tree, a tree of relationships that tells you which species are closely related and which are not. I was waiting for the outcome for a couple of days because it’s a huge amount of data and it takes days or even weeks for computer to process it. When it was done, I sat in front of the computer, nervously entered all the commands and finally got the result. It might seem very boring but for me it was a huge thing. I’d put a lot of effort into it – I sat in a lab for weeks and months, accumulated all this data of morphology and DNA sequences, dissected hundreds of specimens and coded them in a big matrix. But only when I saw the final outcome, I could see that all the work was worth it. And I knew that I did something that nobody had done before.“

/

„Studuji můry. V současnosti se zaměřuji na čeleď zavíječovitých. Je to obrovská skupina, ale téměř nikdo je zatím nestudoval. Já jsem vždy chtěl pracovat v muzejní sbírce, a když mne jeden kolega s můrami seznámil, tak jsem se nakazil zápalem pro jejich studium.“

„Když lidé slyší ‚můra‘ či ‚mol‘, představí si ty ze skříně nebo z kuchyně, které prožírají oblečení a jedí jim jídlo. Ale ta čeleď je tak rozmanitá! Na světě existuje 16 tisíc popsaných druhů zavíječovitých můr, ale ve skutečnosti jich asi bude nejméně dvakrát tolik. Jen si to představte, 40 tisíc různých druhů této čeledi můr. Není to úžasné? Loni jsem byl na Borneu, kde jsme s kolegou ‚můrovali‘ – sbírali můry – a byla to neuvěřitelná zkušenost. Chodili jsme v noci, s UV světly, abychom je přivábili. Jsou tak nádherné!“

„Lidé jsou hnáni svou zvědavostí, touhou po poznání. To je rozhodně, co žene dopředu mne – chci zaplnit bílá místa na naší mapě života. Člověk narazí na tak úžasné věci! Existují druhy můr s obrovsky pozměněnými tykadlami, kdy si říkáte: ‚Co to je?‘ Některé druhy jsou si navzájem podobné, ale když je studujete, tak zjistíte, že vůbec nejsou příbuzné – jeden z druhů jen napodobuje ten druhý.“

„Nedávno jsem dal dohromady fylogenetický strom, strom vztahů, který říká, které druhy jsou vzájemně příbuzné více a které méně. Na výsledek jsem čekal několik dní, protože se pracuje s ohromným množstvím dat. Někdy trvá dny i týdny, než to počítač zpracuje. Když se to stalo, tak jsem si k počítači sedl, nervózně zadal v programu příkazy a uviděl výsledek. Může se to zdát jako něco hrozně nudného, ale pro mě to byla velká věc. Stálo mě to hodně úsilí – týdny, měsíce jsem seděl v laboratoři, sbíral všechna data z morfologie a sekvencí DNA, pitval stovky vzorků, kódoval a systematizoval je. Ale teprve až když jsem viděl ten výsledek, jsem si mohl být jist, že za to všechna ta práce stála. A věděl jsem, že jsem udělal něco, co neudělal nikdo přede mnou.“