Powered by Seat

HOPRG_1709a

„Zabývám se výzkumem etnických konfliktů – tématy národnostního napětí či rozpadu mnohonárodnostních států. Pět jsem jsem v 80. letech dělal doktorát na univerzitě v Sofii, cestoval jsem hodně po Balkáně a už tehdy mi bylo jasné, že Jugoslávie nemá moc šancí udržet se jako jeden státní celek.“

„Můj hlavní poznatek je, že všechny mnohonárodnostní státy jsou nestabilní. Podle mě je proto vysoce pravděpodobné, že se časem rozpadnou. Protože my s tím v podstatě neumíme nic udělat, zatím na to nikdo nepřišel. My umíme jednu věc – když jedno etnické teritorium rozetnete politickou hranicí, tak je vysoce pravděpodobné, že časem budete mít dva politické národy, dva státy. Ale neumíme opak – utvořit pro dva a více konstituovaných národů nosnou ideu, která by je dokázala udržet dohromady. V Evropě je to napětí dnes patrné ve Španělsku, ve Velké Británii nebo v Belgii. Ale to, že si nějaký národ chce vytvořit vlastní stát neznamená, že se pak tento stát nechce integrovat, například do Evropské Unie. Evropská integrace není integrace národů, to je integrace států.“

„Stačí se podívat na mapu a vidíte, že současné hranice mnoha afrických států nemají žádné historické ani etnické opodstatnění. S tím souvisí konflikty, které tam probíhají – v Somálsku, v Súdánu, v Libyi, letité konflikty ve Rwandě. Pro koloniální hranice ale nemusíme chodit do Afriky. Sýrie nebo Irák jsou zcela umělé státy, které je podle mého názoru chyba udržovat pohromadě. Hranice mezi Tureckem, Sýrií a Irákem je důsledkem porážky Osmanské říše v 1. světové válce, jejího zániku. Podle takzvané Sykes-Picotovy linie si někdejší osmanské území rozdělila Velká Británie a Francie jako svá mandátní území. Dnešní Jordánsko a Palestinu dostala Velká Británie, Sýrii a Libanon dostala Francie. A Francouzi už tehdy v Sýrii vytvořili samostatný stát, samozřejmě z hlediska svých vlastních potřeb. Nebyli ochotni ho dělit podle existujících etnických linií.“

„Když ty konflikty vyvstanou, tak to je, jako když vypukne zemětřesení – musíte počkat až skončí a pak odklidit trosky. Co dělat můžete, je uznat po tom zemětřesení nový stav věcí a ty hranice překreslit. Protože žádné hranice na světě nejsou definitivní. Věřím, že časem přijdou rozumnější lidé, kteří dospějí k názoru, že není jiné řešení, než přistoupit k rozdělení těchto zemí podle hranic etnických a náboženských.“

/

„I am engaged in a research of ethnic conflicts – topics such as ethnic tensions or disintegration of multinational states. I did my doctorate in Sofia in 1980′s, I travelled a lot around the Balkans and already back then I thought that Yugoslavia was not going to remain as a single state unit.“

„The key finding of my research is that multinational states are not stable. I find it very probable that sooner or later they will disintegrate. Because we cannot do anything about it, nobody thought of a solution. We are able to do one thing – when there is a single ethnic territory and we cut it in two with a political border, it’s very probable that eventually there will be two political nations, two states. But we are not abel to do the opposite – to create an idea that would manage to keep together two constituted nations. We can see the ethnic tension in Europe today, in Spain, Great Britain or Belgium. But the fact that a nation wants to establish a state for itself doesn’t mean that the state doesn’t want to get integrated later on, for example into European Union. European integration process is not an integration of nations, it’s an integration of states.“

„Just look at the map and you can see that current borders of many African states have no historical or ethnic reasons. It’s connected with conflicts in these areas – in Somalia, Sudan, Libya, age-old conflicts in Rwanda. But we don’t have to go to Africa to see colonial borders. Syria or Iraq are completely artificial states. I think it’s a mistake to try to keep them together. The borders of Turkey, Syria and Iraq are the result of the defeat of the Ottoman Empire in the First World War. According to so called Sykes-Picot agreement was the former Ottoman area split betwen Great Britain and France, it became their mandated territory. Today’s Jordan and Palestine belonged to Great Britain, Syria and Lebanon to France. French established a separate state of Syria already back then, obviously in terms of their own needs. They were not willing to split the area according to existing ethnic lines.“

„When such conflicts arises, it’s like an earthquake – you have to wait till it’s over and then clear the debris. What you can do after it gets calm, is to acknowledge the new state of things and to redrew the borders. Because no borders in the world are final. I believe that more reasonable people will come eventually and realize that there is no other solution than to split those countries according to ethnic and religious borders.“