Powered by Seat

HOPRG_1775a

„Mám pocit, že na vysoké školy přichází méně a méně připravení středoškoláci. Vidím to při hodnocení testů – vždy se objeví několik lidí, u kterých je vidět, že nad textem přemýšlí, ale zdaleka jich není tolik. Jako by té Gaussově křivce hodnocení chyběl ten střed. Jsou tu jen ti výborní a pak ti, u kterých nevíte, co si myslet. Někdo si myslel, že tuhle situaci vyřeší obecná maturita z matematiky. Nevyřeší. Asi jsme si stále nepřipustili myšlenku, že dnes je potřeba učit úplně jinak, než jak učili nás. A než jak se učilo před dvaceti lety. Obávám se, že si to nepřipouštíme ani my uvnitř školství, natož pak ti, kteří o tom rozhodují.“

„Když já jsem studovala, tak to byl boj o informace. Víte, kolik jsme prožili hodin v knihovnách? V různých věcných a osobních rejstřících jsme hledali, hledali, hledali. A většinou nenacházeli. A když nalezli, tak jsme si napsali žádosti, hodili je do příslušných škatulek a za pár hodin jsme zjistili, že z námi požadovaných dvaceti knih je dostupná jen jedna. Prezenčně. Ale možná tím, že bylo tak složité se k informacím dostat, jsme si jich více považovali a snažili se z nich více vytěžit.“

„Dnešní mladá generace nemá problém v přístupu k informaci, ale má problém umět s tou informací pracovat. Neumí to. A nikdo ji k tomu nevede. Ctrl+C, Ctlr+V, to je jediné, co na internetu mladí potřebují. Ale pak nedokáží zpracovat to, co si přečtou. Přečíst si text a porozumět mu. Dokázat určit, co je jeho podstata a co je podružné. To je potřeba učit. A začít to učit už od základní školy, ne až na vysoké, to už je trochu pozdě.“

„Mladí lidé jsou dnes šikovní, správně drzí a otevření. Daleko víc než generace před nimi. Takže tohle je zbytečná škoda. Ale život je boj. A každá generace stojí před určitou výzvou. Moje generace se třeba musela vyrovnat s nástupem výpočetní techniky. Když jsem poprvé sedla k počítači, tak jsem si nedovedla představit, že s tím budu něco dělat. Dnes si svůj život bez počítače nedovedu představit. Ale jak například internet přinesl mnoho skvělých věcí, tak s ním zároveň přišel zjednodušený, schematičtější přístup k informaci. A to je výzva pro mladé lidi v dnešní době: Jít trochu víc do hloubky textu. Více přemýšlet o tom, co čtou.“

/

„I have a feeling that high school students that come to universities are increasingly poorly prepared. I see it when I evaluate tests – there are always some people who really think hard about the text but it‘s not a lot of them. It’s as if the gauss bell curve of the evaluation missed its midpoint. There are only the really good ones and then the ones about whose outcomes you don’t know what to think. Somebody thought that solution of this lies in mandatory math exam at A levels. It doesn’t. I guess we are still in denial of a thought that we need to teach children in a completely different way today then we ourselves were being taught. Or how children were taught only twenty years ago. I am afraid that it’s not even us who work in the education sector who don’t admit this, let alone the people who decide such things.“

„It was a struggle for information when I studied. Do you know how many hours we spent in libraries? Going through subject and personal indexes, we were searching and searching. Not finding anything most of the time. When we did, we wrote a request, put in into the specific category and in a few hours we found out that out of the twenty books we wanted, there is only one available. And only for reading in the library. But perhaps this difficulty of finding the information made us appreciate it more, try to get more out of it.“

„Young people today don’t have a problem with access to the information. But they do have a problem using the information. And nobody teaches them how to do it. Ctrl+C, Ctrl+V, that’s all young people need on the internet. But then they cannot process what they read. To read a text and to understand it. To distinguish what’s important and what’s marginal. That’s what we need to teach. And we need to start at elemenatry schools, not at universities – that’s a bit too late.“

„Young people today are skilful, open minded and with a healthy ego. Much more so than the previous generations. So this what I describe is a shame. Well, life is a struggle. And people of every generation have a certain challenge in front of them. For my generation it was the emergence of the computer technology. When I used computer for the first time, I couldn’t imagine that I would work with it one day. Now I do and I cannot imagine my life without it. But as the internet brought a lot of great things, with it also came a simplified and more schematic approach to information. That’s the challenge for young people today: To go little deeper into text. To think more about what they read.“