Powered by Seat

HOPRG_1794a

„Když jsem říkala, že půjdu studovat ekologii, tak se mě asi tři lidi zeptali: ‚A to se pak budeš vázat ke stromům?‘ Hodně mě mrzí, že mnoho lidí bere ekology za hrozné potížisty. Spojují si je s aktivisty a vidí je jako někoho, kdo zbytečně straší a násilím si něco vynucuje, třeba právě tím, že se přiváže ke stromu. Přitom tu je velké množství různých projektů a iniciativ, které se snaží o dobré věci a propagují je standardní cestou. A co je důležitější než starat se o přírodu, o naše životní prostředí? Kde budeme žít, až si otrávíme vzduch, který dýcháme? Až zničíme půdu a nebudeme moci produkovat jídlo? Dospělí lidé ví, že jídlo neroste v supermarketech, ale často se snaží chytat různých stébel. Jako že lidstvo nezpůsobuje globální oteplování. Nebo že můžeme vyčerpat všechny nerostné suroviny a díky technologiím to bude všechno v pohodě. Než aby se sami uskromnili, tak o tom tímhle způsobem odmítají přemýšlet. A média tomu moc nepomáhají – vyzobávají jen ty nejvíc kontroverzní věci, největší senzace, podvody, násilnosti. Takže o ekologickém tématu často nenapíší, dokud se někdo nepřiváže ke stromu.“
 
/
 
„When I said I was going to study Ecology, three people asked me: ‚So are you gonna chain yourself to trees?‘ It’s frustrating that many people see ecologists as a troublemakers. They mix them with activists and see them as people who scare others and use violent acts to have things their way, as people do when they chain themselves to a tree. But there are many projects and initiatives that try to do good things and promote it in a standart way. And what’s more important than to take care of nature, of environment? Where will we live when we poison the air we breathe? When we destroy the land and won’t be able to produce any food? Grown-ups know that food doesn’t grow in a supermarket but they use every possible way to make their point. Like saying that people don’t cause global warming. Or thinking that we can exhaust all minerals and everything will be fine because of technologies. Instead of tightening their belts, they refuse to think about these things this way. And media don’t help it either – they pick out only the most controversial things, the greatest scandals, frauds and acts of violance. So they often don’t write about any ecological issue until somebody chains himself to a tree.“