Powered by Seat

hoprg_1919a

„Pár let po revoluci jsem odjel do Kanady. Zůstal jsem tam dva roky a poprvé v praxi viděl třídění odpadu. Už tehdy tam bylo nemyslitelné hodit papír na zem a lidé, u kterých jsem bydlel vyhazovali zvlášt pytlík od čaje a zvlášť jeho provázek. Koukal jsem na to s otevřenou pusou, protože tady u nás se to tehdy vůbec neřešilo. Za komunistů, co já si pamatuji, byl vše směsný odpad, jen papír se dával do sběru a vykupoval se, stejně jako železo. A to byl dobrý nápad. Ale vůbec se neřešily plasty a vůbec se neřešil stavební odpad – ten se vždy jen někam navezl. Celkově se nikdo moc nezabýval životním prostředím, třeba odpady z různých chemiček. Dodnes se následky toho tehdejšího způsobu přemýšlení odstraňují.“

„Nakonec jsem ale po letech došel k tomu, že samotné třídění odpadu nemá takový dopad a význam, jak se o něm tvrdí. Spíše u nás snižuje negativní dopad nadprodukce obalového průmyslu. Dnes máte vše zabalené načtyřikrát, často z nezpracovatelných směsí materiálů, a i recyklační linky jsou v podstatě fabriky. Třídění odpadu se nedá upřít, že spoří primární suroviny, ale aby to opravdu dávalo smysl, tak třídící linky musí být lokální, být co nejblíže místu, kde se ten odpad produkuje. Přitom Pražské služby, a o tom se moc nemluvilo, dlouhá letá ani neměly vlastní recyklační linku. Četl jsem, že dnes je to tak, že Evropa je schopná sama zpracovat jen třicet procent plastů, které uvede do oběhu. Nejsou tu na to kapacity. A tak se ty plasty vyváží zpátky do Indie nebo do Číny. Když navíc klesne cena ropy, tak se ten recyklát stane neprodejným. Takže si někdy říkám, že nejde ani tak o ochranu životního prostředí, jako o lhaní si do kapsy.“

„Myslím si, že k tomu, aby se něco zlepšilo, jsou nutné ekonomické motivace. Protože třeba cesta k více ekologickým obalům je obtížná. Musí ji motivovat například daňové zvýhodnění pro výrobce. A pak je nutné začít u dětí. Ale neříkat jim jen ‚papír sem, plast tam‘, ale naučit je širší souvislosti. Aby pochopily, že odpady jsou až na konci dlouhého řetězce, který začíná na nějakém vzdáleném místě, v nějaké továrně. Aby jim pak došlo: ‚No jo, ale mně vlastně tahle troška malinkatého jogurtu nestojí za to, abych vyprodukoval tolik odpadu.‘ A hlavně to, že to samotné vyhození kelímku od jogurtu je až to poslední, co za tím vším stojí.“

/

„Few years after the Velvet Revolution I went to Canada. I lived there for two years and it was the first time I could see waste sorting. Already back then it was unthinkable over there to throw a piece of paper on the ground. The people with whom I lived even used to throw out a bag of tea and its string separately. I stared at it with my mouth open because over here nobody cared about such things. During socialism, as far as I remember, everything was considered a mixed waste. Just paper and iron used to be collected in scrap yards. That was a good idea. But nobody cared about plastics or construction waste – they just used to truck it somewhere. Nobody cared about environment, for instance waste from chemical plants. The consequences of the way of thinking of that time are still being removed today.“

„In the end I have come to realize that waste sorting in itself doesn’t have such an impact and such a significance as it is being thought of. In our region, it rather helps to decrease negative impact of packaging industry’s overproduction. Everything is packed in four layers nowadays, often in a non-recyclable mixture of materials, and recycling plants are factories as any other. One cannot deny that waste sorting saves up primary materials but for it to really make sense the sorting lines have to be local, to be as close as possible to a place where waste is being produced. But ‚Pražské služby’, Prague’s service company, and it was not much talked about, didn’t even have their own recycling plant. I read somewhere that Europe nowadays is capable to process only about thirty procent of the plastics it puts into circulation. There are not enough capacities for it. And so plastics are being exported back to China or India. What’s more, when oil price drops, the recycled material becomes unsalable. And so I sometimes think that it’s not so much about protecting the environment as it is about deluding ourselves.“

„I think to move forward, our society needs economical motivations. Because a way towards using more ecological packaging is difficult. It has to be motivated by tax benefits for manufacturers, for instance. And then we need to start with children. But not just tell them ‚paper belongs into this bin, plastics belong into that one‘ but teach them the wider context. So that they understand that waste lies at the end of a very long chain that starts at a distant place, in a factory. So they could see: Okay, but this little amount of yogurt from this little cup is not even worth the amount of waste I will produce with it. And what’s even more important, that the throwing out of the cup of yogurt is the least imporant thing of it all.“

__

jeho web o třídění odpadu