Powered by Seat

hoprg_1943a

„Mám za sebou těžké životní období – v létě jsem se rozvedla s manipulátorem. Po dlouhých osmadvaceti letech. Přitom to, jaký on je, jsem si uvědomila už několik let po svatbě, po narození dcery. Najednou úplně otočil, byl z něj jiný člověk. Začal prosazoval jen jeho názory, jeho myšlenky. Pravda byla jen to, co řekl on. Neustále mi opakoval: ‚Tvůj způsob myšlení je příšerný! Vždyť ty jednáš jenom emotivně! Neříkej mi, že tys vystudovala vysokou školu!‘ Potřeboval mít nade mnou převahu, denodenně mě ponižoval. Já jsem se divila, co se to děje, ale nebyla schopná na to nijak zareagovat. Šlo o spoustu drobných momentů, které vlastně nejsou podstatné – ale když se vám dějí každý den, tak se podstatnými stanou. Nejhorší to bylo v souvislosti s penězi – kontroloval mi každou korunu, kterou jsem utratila. Když jsem večer přišla domů, tak první co udělal bylo, že mi vytáhl peněženku a přepočítával, kolik jsem ten den utratila. A já si to celé roky nechávala líbit. Sama jsem si po čase začala myslet, že si nejsem schopná vyřídit různé věci, sama se postarat. A pořád jsem si říkala, že když mu budu neustále dokazovat, že to myslím dobře, tak že se to změní. Protože já tu změnu vyvolat nedokázala. Byla jsem slabá. Bála jsem se být sama sebou, převzít za sebe zodpovědnost.“

„Nakonec mi pomohla podpora mých dětí a kamarádek. Říkám si, že nad sebou mám anděle strážné. Protože když jsem se konečně rozhodla odstěhovat se a začala si balit věci, tak on začal říkat: ‚Co to děláš? Co blbneš? Rozvádět se v tvém věku?! Do měsíce stejně budeš zpátky!‘ Byla jsem zmatená, nevěděla ani pořádně, co si zabalit. Cítila jsem se bezmocná. Najednou zazvonil telefon a kamarádka se ptala: ‚Jak ti je?‘ ‚Nic moc,‘ řekla jsem. Tak si se mnou povídala a pak mi ještě napsala zpávu: ‚Vydrž! Když nevydržíš, tak z tebe nadosmrti bude hadr!‘ Odstěhovala jsem se a ani jednou toho nelitovala. Byla to pro mě obrovská úleva. Musím na sobě ještě hodně pracovat, ale ani nedokážu říct, jak jsem šťastná, že dnes můžu žít po svém.“

/

„I’ve just been through a difficult period – this summer I divorced a manipulator. Atfer a long twenty-eight years. Even though I could see how he was already few years after our wedding, after our daughter got born. He completely changed, turned into a different person. He started to enforce only his views and opinions. The truth was only what he thought. He kept on saying to me: ‚Your way of thinking is terrible! All you do is only based on your emotions! Don’t tell me you have a university degree!‘ He needed to have a superiority over me, every day he used to humiliate me. I was surprised what was going on but I was not able to respond to it in any way. It was a lot of small moments that are not really significant – but when they’re happenign to you on a daily basis, they become significant. The worst was how he dealt with money – he used to check every crown I’d spent. When I came back home in the evening, he took my wallet and started to count how much had I spent that day. And I didn’t protest it. After some time, I even started to think that I was really not able to take care and arrange anything. And I kept on thinking that if I proved to him that I mean well, it would change. Because I couldn’t make the change myself. I was weak. I was afraid to be myself, to take the responsibility for myself.“

„In the end it was a support of my children and my friends that helped me. I like to say that I have guardian angels watching over me. Because when I had finally made the decision to move out from him and I started to pack my things, he started to shout at me: ‚What are you doing? Are you nuts? You want to get divorced at your age? You’ll be back in a month anyway!‘ I was confused, I didn’t even know what to pack. I felt helpless. But suddenly a phone rang and it was my friend. She asked me: ‚How are you doing?‘ ‚Not very well’, I said. And so she talked to me and later she sent me a message, saying: ‚Hang on there! If you won’t, you’ll be a rag doll forever!‘ So I moved away and I have no regrets about it. It was a great relief for me. I still have a lot of work on myself in front of me but I can’t even tell you how happy I am that now I can live the way I want.“