Powered by Seat

HOPRG_2035e

(2/2) „Těžkých chvil je v životě velmi mnoho a z velmi mnoha příčin. Ale člověk ty věci musí přijmout, musí je přežít a musí je překročit. Nesmí si v duši pěstovat ani ublíženost, ani zlobu, ani pomstychtivost. Protože tím maří podstatné množství svých sil, úplně k ničemu. Já jsem měla nastudovaného Marxe i Engelse, měla jsem přečtené Leninovy spisy, protože většina kazatelů tohoto náboženství – a nic jiného to nebylo – ty knihy nikdy neotevřeli. Tak jsem se jich vždy ptala: ‚A kde jste se to dočetl? Já jsem to proštudovala, víte, a nikde jsem to tam nenašla, to co tvrdíte.‘ A tohle se týká i ostatních náboženství, křesťanství i islámu. Ti nejhorlivější hlasatelé obvykle nevědí, co říkají. A týká se to i veřejné debaty v té naší dnešní liberální demokracii. Lidé, co mají určitou moc, často mluví tak, aby nic neřekli. Protože jsou bezradní. Neví, co s tím, a tak hledají květnaté výrazy a tváří se vznešeně. V domnění, že ty výrazy nabudou obsah někde cestou. Jednu dobu bylo například módní říkat slovo ‚nazrálé‘ – pořád někdo říkal, že něco nazrálo. Že čas nazrál. Což je z logiky věci hrozná hovadina. Protože – zkuste to vysvětlit jinými slovy a ta slova nenajdete. Nebo si vezměte slovo ‚restrukturalizace‘. Každou chvíli někdo mluví o restrukturalizaci a přitom tím myslí destrukci. To je ale přeci něco jiného. Něco rozbíjíme a překryjeme to tím, že to předěláváme. Každý by si měl umět logicky srovnat určité věci a vyhodnotit si je. Lidé po roce 1989 jásali, vyřvávali ‚hurá!‘ a nakonec zjistili, že směr republiky je jiný, než očekávali. A politici žádný směr nemají. To je přešlapování v jedné louži bláta. Nemá to žádný průtok, žádné proudění, žádný cíl. Podíváte se na politiky a vidíte, co z nich čiší: ‚Čtyři roky to přežijem!‘ Proto by měl každý přemýšlet. Myslet poctivě. Protože z poctivého přemýšlení vychází ono poctivé jednání, poctivé žití. Naši dědové a báby, když třeba vedli hospodářství, nemysleli na své synky a dcerky, mysleli na své vnuky. Vrátit se k takovému přemýšlení by nám tady všem prospělo. Protože tehdy to nebylo: Po nás potopa! Ti lidé žili s výhledem do budoucnosti, ob generaci. Aby vše bylo zvelebeno ve chvíli, kdy vyrostou děti jejich dětí. Ti budou mít prospěch – tvrdě odpracovaný, ne získaný spekulací, kterou dnes činí mnoho lidí. Prospěch získaný nikoliv činěním, ale poctivou prací.“

/

„There are many difficult things one has to go through in life. And these things have many different causes. But one has to accept it, survive it and overcome it. You cannot let neither sorrow, anger nor vindictiveness grow in your soul. Because you waste a substantial part of your energy that way, and for no good. I had studied writings of Marx, Engels and Lenin because most of the preachers of this religion – that’s what it was – never opened the books. So I always used to ask them: ‚And where exactly did you read it? I’d studied it, you know, and I never read anything about what you’re saying.‘ This applies to other religions as well, Christianity or Islam. The most zealous preachers usually don’t know what they’re talking about. And it also applies the the public debate in our current liberal democracy. The people who have certain power often talk in a way so that they wouldn’t say a thing. Because they are clueless. They don’t know what to do and so they choose a flowery expressions and pretend to look noble. In the belief that their expressions will acquire meaning somewhere on the way. One time, for example, it was really fashionable to say the word ‚ripen‘ – everybody were saying that something has ripened. That time has ripened. Which is, logically, a complete bullshit. Because – try to explain it in other words and you won’t find them. Or take the word ‚restructuring’. Every now and then there is someone who talks about restructuring and menas destructing. But that’s something else, isn’t it? We destroy something and cover it by saying that we redo it. Everybody should be able to think logically, compare and evaluate certain things. After 1989, people cheered, scremed ‚huray!‘ and in the end they realized that the direction where the country is heading was different than they thought it would be. And politicians don’t have any direction at all. What they do is shuffling around in a puddle of mud. There’s no flow, no stream, no goal. You look at the politicians and see what emanate from them: We’ll hold out the four years! That’s why everybody should be able to think. To think honestly. Because from honest thinking comes honest actions, the honest living. Our grandpa’s and grandma’s, when they had a farm, didn’t use to think about their sons and daughters, they thought about their grandchildren. It would be great for all of us if we would go back to this kind of thinking. Because it wasn’t used to be: ‚After us, the deluge!’. The people lived with a perspective the future generations. So that everything would be brought to prosperity when children of their children grow up. These were the ones to have the profit out of it – a profit worked off in a hard way, not gained through speculation that many people live off nowadays. A profit gained not through random actions but through an honest work.“