Powered by Seat

HOPRG_2056a

„Když se mi narodil první syn Jan, tak jsem si uvědomil, že bych rád změnil svůj život. Že už nechci být zaměřený jen sám na sebe, na svou spokojenost a na pouhé bezohledné vydělávání peněz. Už čtyři roky předtím jsem si prožil krizi. Podnikal jsem v oblasti mezinárodního obchodu a vzdělávání. Najednou jsem onemocněl a během týdne se mi zhroutilo vše, co jsem postavil. Auto mi sebrali, vilu mi sebrali – sesypalo se mi to jak domeček z karet. Nevěděl jsem, co dělat, a tak jsem zavolal kamarádce, která mi řekla, že se tomu nemůžu divit. Že se chovám jako ‚prase‘, že musím změnit postoj ke svému životu. Zpočátku jsem se přirozeně bránil. První telefon jsem jí položil, nechtěl jsem to poslouchat, ale druhý den jsem volal znovu. Postupně jsem přišel na to, že to opravdu stojí na mém vlastním rozhodnutí – že buď budu nadále jen sobecky a bezohledně vydělávat peníze, anebo že budu vydělávat peníze, ale zároveň vědomě a prospěšně zasahovat do svého okolí. Snažit se svět změnit k lepšímu. Celý život jsem se zabýval vzdělávaním, a tak jsem si definoval nové postupy v oblasti vzdělávání a řízení lidí. Založil jsem start-upový inkubátor, v němž lidem v podstatě předávám to, co já jsem pochopil, když jsem vzal poprvé do rukou své narozené dítě. Dnes se nejprve dívám, jaký má ten který produkt dopad na své okolí a jak to souvisí s člověkem jako takovým. Teprve následně řeším ekonomiku projektu a jeho business plán. Pro mne osobně bylo zajímavé zjistit, že když to dělám tímhle způsobem, tak i ten zisk je významně větší. Ale začátek byl těžký. Zažili jsme si období, kdy jsem třeba i týden nejedl, aby měly co jíst děti. Tehdy jsem neustále přemýšlel, že budu chodit do práce, že se na to vykašlu. Jednoho krásného dne jsme se ženou seděli doma a řešili, že už je to neúnosné. Byli jsme zaúvěrovaní, dva měsíce jsme nezaplatili nájem, začínalo to být až fyzicky nepříjemné. Ale manželka šla potom na nákup, a když se vrátila, tak říká: ‚Hele, já jsem našla miliardu.‘ Nechápavě jsem se na ni podíval a ona mi ukázala starou maďarskou bankovku, kde opravdu stálo: Jedna miliarda. Dodnes ji máme doma. Řekli jsme si: ‚Když teď máme miliardu, tak asi jdeme správnou cestou.‘“

„Rozhodli jsme se, že vydržíme. Že do té práce nepůjdu, že dál budeme pracovat na našem projektu. Začali jsme připravovat inkubátor na start-upy, pak jsme se potkali s Karlem Janečkem a dnes, po čtyřech letech, děláme globální projekty a ze mě je milionář. Už jsme totiž jako firma prošli takzvanou akcelerací, už do nás investovali poměrně velké peníze. Dodnes jsem z toho úplně hotový a pořád mi to přijde neuvěřitelné. Měsíc po inkubaci jsem jenom tak chodil a snažil se pochopit, co se to stalo. Ani jsem najednou nevěděl, jak se mám oblékat. A začalo se dít všechno to, co čtete v knihách. Protřídili se mi kamarádi – jak se dostanete do takového extrému, vypadnete z davu ostatních lidí, tak zjistíte, že někteří tu vaši novou situaci, ten váš úspěch, neunesou, a že o jiné se opravdu můžete opřít. Vidíte, úplně mě to dojalo. Zjistil jsem skrze to, že když člověk začne hledat hodnotu sám v sobě, tak se to dříve či později projeví. Každý týden teď zažívám úžasné momenty. Andy ze Shipvio zažívá globální úspěch, kluci ze SENS food, Dan a Radek, kteří propagují myšlenku ‚pojďme jíst hmyz namísto krav‘, se dostali do světového finále start-upů pozitivně ovlivňujících zdraví planety. Dnes jsem přišel do kanceláře a podíval se na svého sedmiměsíčního syna Olivera – jak tam se mnou je, jak se směje, jaká je tam pohoda. Někdy mívám až takové momenty jak z Pána prstenů, takových těch dojemných scén, kdy si všichni navzájem pomáhají a o něco jim společně jde. Rozhlédnu se okolo sebe a vidím, že to ty lidi baví, že věří tomu, co dělají. Že jim všem svítí oči.“

/

“When my first son Jan was born, I realised I wanted a change in my life. I didn’t want to be so much focused on myself anymore, on my well-being and just on money-making. Four years before that I had gone through a crisis. I had worked in the field of international business and education. I fell ill suddenly and lost everything in a week. They took away my car, my house – it all crumbled down. I didn’t know what to do so I called up a friend of mine who told me I shouldn’t have been so surprised. That I had behaved like ‘a pig’ and that I should change the approach to life. My first reaction was defence. I hung up on her the first time, I didn’t want to listen to her but I called her again the following day. I realised it was all up to me – either I continue being selfish and keep on ruthlessly making money, or I make money but will consciously and positively interfere into my surroundings. In order to try to make the world a better place. I have been occupied with education my entire life so I tried to define new ways in the field of education and HR. I founded a start-up where I give people what I have learned when I held my child in my arms for the first time. Today I first try to see the impact of a product on its environment and how it relates to people. Then I solve the economical part of it and design a business plan. I found it interesting to learn that the profit is better if I do it this way. But the beginnings were hard. We even went through a period of time in our lives when we didn’t eat for a week so our kids could have something to eat. I was thinking about quitting and finding a regular job. But one day we sat home and thought it’d been unbearable like that. We had a lot of loans to pay back, we couldn’t pay rent for two months, it was physically displeasing. But then my wife went to buy some groceries and when she returned, she said: ‘Look, I found a billion.’ I looked at her and she showed me a Hungarian bill with a billion on it. We still have it. And we thought: ‘If we have a billion, we have the right way.’”

“We decided to push through. That I wouldn’t be looking for a regular job. That we would continue with our project. We started to prepare an incubator for start-ups, then we met with Karel Janeček and today – after four years – we do global projects and I became a millionaire. We have gone through the accelerator, we’ve got investments. I can’t believe it still and I find it incredible. A month after the incubation I would just walk around and tried to understand what had happened. I didn’t know how to dress up. It all came true as you know it from books. My friends sorted out – when you get to such an extreme, you get out of the crowd, you find out that some people just don’t get your situation and some you can lean on. You see, it still gets me. I found out that when one starts to look for his / hers value within, it will come out sooner or later. Every week I experience something great. Andy from Shipvio has a global success, boys from SENS food – Dan and Radek – who promote the idea to eat insect instead of cows got into the finale of start-ups positively influencing the health of our planet. Today I came to my office and looked at my seven-month old son Oliver. How he’s there, how he smiles and how comfortable this whole place is. At times I’m having moments like from the Lord of the Rings, all these scenes where everyone helps everyone and they share a common ground. I look around and I can see all the people enjoying it and believing in what they do. And their eyes radiating.”

__

Stránky projektu, který spoluzaložil / Website of the project he co-founded: http://up21.com