Powered by Seat

zhasni_9_3_hop

(3/3) „S odvykáním jsem začal v době, kdy můj penis v podstatě nefungoval. Potřeboval jsem velmi intenzivní stimuly z pornografie. Přestal jsem koukat na porno a po čase jsem začal mít ranní erekce. Po dalším čtvrtroce jsem začal mít erekci při vlastní masturbaci bez porna. Asi po devíti měsících jsem začal mít kontakt se ženami, měl první sex na viagře. Po roce první sex bez viagry. Konečně jsem měl jistotu, že to je všechno v mé hlavě, že nemám fyzický problém. Ale stále jsem vůbec nevěděl, jaká je moje opravdová sexualita, jak sex v reálném životě probíhá, a tak jsem jen aplikoval to, co jsem viděl v pornu. První, co mi nabíhalo, když jsem někde viděl nějakou holku, bylo, jak bych ji ošukal. Porno lidi vede úplně špatným směrem. Kluk si potom myslí, že je správné plácat při sexu do holky tak, aby to co nejhlasitěji pleskalo, a očekává, že ona u toho bude křičet. Holky si pod vlivem porna myslí, že je normální a že se očekává, že na prvním rande klukovi vykouří péro. Ženy, které jsem potkával, mi často říkaly, že je nikdy žádný chlap neudělal, a tak jsem do nich bušil jak o život. A taky je neudělal. Jelikož můj mozek byl roky sledování porna naprogramovaný na stimulaci pixely, tak se mi třeba stávalo, že mi přítelkyně prováděla orální sex, mně to nic nedělalo, a tak abych se vzrušil, jsem musel myslet na svoje oblíbené scény z porna.“

„Začal jsem se vzdělávat, poznávat zajímavé a inteligentní lidi. Dostal jsem se do komunity ‚pickuperů‘ a to mi převrátilo život. Lidé okolo mě to vnímají negativně, ptají se mě: ‚Jak se můžeš učit, jak sbalit, tedy zmanipulovat, holku?‘ Ale já to vnímám jako proces zlepšování sebe sama, způsob, jak se snažit objevit nejlepší verzi sebe sama. Je to pro mě způsob, jak se stát natolik dobrým, abych byl pro ženy atraktivní. Uvědomil jsem si, od čeho všeho mne porno drželo. Pochopil jsem, že můžu žít takový život, jaký já chci. Začal jsem hrát na piano, začal jsem dělat thaibox. Začal jsem dělat věci, které chci, a nakonec jsem začal potkávat ženy, které jsem chtěl. Nechci se chlubit, ale chodil jsem od té doby i s ženskou, která vypadala jako modelka z plakátů. Ale zároveň jsem pochopil, jak říká Arnold Schwarzenegger, že člověk by měl něco vracet světu. Uvědomil jsem si, že pornografie je jediná oblast, kde mám nějaké vědomosti a zkušenosti, a tak jsem založil webovou stránku a diskuzní fórum zivotnapornu.cz. I proto, že žádný sexuolog, byl jsem u tří, žádný psycholog, byl jsem u dvou, ani žádný jiný doktor mi nedokázali nic říct ani poradit, když jsem se jim přiznal, že na porno hodně koukám. Proto dnes cítím povinnost dostat ty informace mezi kluky – já jsem dostal počítač ve čtrnácti letech, dnes děti s internetem vyrůstají v podstatě od narození. Neříkám, že by se porno mělo zakázat. Ale lidé by měli vědět, že si na pornu můžou vybudovat závislost. A že to je věc, která je drží přikované na jednom místě.“

/

„I started with my addiction treatment at the time when my penis was basically dysfunctional. I needed a very intensive stimuli from pornography. I stopped to watch porn and after a while I started to have morning erections. After next three months I started to have erection while masturbating without porn. After nine months I started to have contacts with women, to have my first sex on viagra. After a year I had my first sex without viagra. Finally I was certain that everything was only in my head, that I didn’t have a problem of a physical nature. But I still had no clue about my true sexuality, about how a real-life sex looks like. And so I used to apply the things I saw in porn. The first thoughs I had when I saw a girl was how I would fuck her. Porn leads people in a completely wrong way. A boy then thinks that it’s right to spank a girl during sex so that the sound of it is as loud as possible, and he expects her to scream. Girls, under the influence of porn, think that it’s normal and expected of them to give a boy a blowjob at first date. Women that I met at this time used to tell me that no man has given them an orgasm. And so I banged them as hard as I could and didn’t give them orgasm neither. Since my brain had been programmed by the years of watching porn to be stimulated by pixels, it used to happen to me that my girlfriend was giving me an oral sex, I didn’t feel aroused by it and so to get turned on I had to think about my favourite porn scenes.“

„I started to educate myself, I met a lot of interesting and intelligent people. I got into a community of pickupers and that have changed my life. People around me see that in a negative way and ask me: ‚How can you learn how to seduce, in other words manipulate, a girl?‘ But I see that more as a process of self-improvement, a way how to find the best version of yourself. A way how to become so good that I will be attractive to women. I realized an existence of all the things that porn used to hold me from. I understood that I can live the way I want. I started to play pian, I started to do thaibox. I started to do things that I wanted to do and I started to meet women that I wanted. I don’t want to boast but since this time I have dated a woman that looked just like a model from a fashion ads. But at the same time I also understood, as Arnold Schwarzenegger says, that one should give back something to the world. I realized that pornography is the only thing in which I have some knowledge and experience and so I founded a website and discussion board called zivotnapornu.cz. I did it also because no sexologist, and I had visited three of them, no psychologist, I had visited two, nor any other doctor was able to tell me anything when I disclosed to them that I watched a lot of porn. That’s why I feel a responsibility to get the information to young boys – I got my first computer at fourteen, today’s children basically grow up with it since they’re born. I don’t say that porn should be banned. But people should know that they can become addicted to it. And that it’s something that keeps them stuck at one place.“

__

Rozhovor přes Skype. Příspěvek je součástí závěrečného tématu projektu Zhasni nazvaného „Posedlost sexem“. Vznikl ve spolupráci s webem www.zivotnapornu.cz

/

A Skype interview. The post is a part of the last episode of Zhasni project that’s called „Sex obsession“. The post was created in cooperation with www.zivotnapornu.cz