Powered by Seat

Archiv: Srpen 2013

„Někdy se tu smějem až brečíme.“

/

“We sometimes laugh so hard that we cry.”


First, the man explained to me why he doesn´t want his picture to be taken:
„I am a Jew and in the synagogue there is nothing, only the name of God written in hebrew.“
He also spoke about keeping his anonymity in the city. So what about if I take a picture of your hand carrying the grapes, I asked.
„That is good, because then you see that this is our healthy earth. In this city, there is evermore bigger cars, but people complain that all the food is so expensive and they buy – I see it in many countries – they buy the cheapest eggs, because that is for them the best. But the cheapest eggs, that is animals that are suffering. Because they are not out, they cannot lay in the sun, took a bath in a sand or just be happy there. Because happy chicken have also happy eggs and it is good for you to be in touch with a circle of life. I am 70 and I do this already for more than fifty years, because I ´ve seen too much spraying … it is cheap and it is very efficient, but it is no good for the Earth and it is no good the the children not yet born, because that is our responsibility … This is 60 crowns. If you have a family, you think twice about it. But if they calculate the real price, then this would be cheaper. And then … it is finished, because then the people will buy this and the farmers will change. It will come … here it is years behind, in Denmark it is full, in Holland it is also – many, many big shops only with this. And people buy … but that´s the thing: This country … it is only 25 years of independence, of freedom and then there are some other things which are more important now. It will come in the future.“

/

Nejprve mi vysvětlil proč se nenechá vyfotit:
„Jsem Žid a v synagoze není nic figurativního, je tam jen jméno Boží v hebrejštině.“
Mluvil také o zachování anonymity ve městě. Tak co kdybych vyfotil vaší ruku s hrozny, zeptal jsem se.
„To je dobrý, protože pak můžete vidět, že tohle je naše zdravá země. V tomhle městě jsou čím dál tím větší auta, ale lidi si stěžujou, že všechno jídlo je příliš drahý a jdou a koupí – a to vidím ve spoustě zemích – koupí ty nejlevnější vajíčka, protože ta jsou pro ně nejlepší. Ale nejlevnější vajíčka jsou od slepic, které trpí. Protože nejsou venku, nemůžou se natáhnout na sluníčku, vykoupat se v písku, ležet tam a být štastná. A štastná slepice má taky šťastná vajíčka a pro člověka je dobrý být v kontaktu s kruhem života. Mě je sedmdesát a já tohle dělám už přes padesát let, protože jsem viděl příliš práškování … je to levný a účinný, ale není to dobrý pro Zemi a není to dobrý pro děti, které se ještě nenarodily … a za ty zodpovídáme. Tohle stálo 60 korun. Když máš rodinu, tak se dvakrát zamyslíš, než to koupíš. Ale pokud by započítali opravdovou cenu, pak by tohle vyšlo levnějš. A pak s tím bude konec, protože lidi začnou kupovat tohle a farmáři se změní. To přijde … zde je to roky pozadu, v Dánsku či Holandsku je plno velkých obchodů, které prodávají jen tohle. A lidi to kupují … ale jde o to, že tahle země … je to teprv 25 let co tu je nezávislost a svoboda a jsou tu teď jiný, důležitější věci co se musí řešit. V budoucnu to přijde.“


Co na ní máte nejradši?
„Všechno.“
Hm.
Co na něm máte nejradši?
„Všechno.“
Hmm.
„My jsme takový ty typy, co mají rádi všechno.“

/

What dou you like most about her?
“Everything.”
Hm.
What do you like most about him?
“Everything.”
Hmm.
“We are the kind of people who like everything.”


Na co rád vzpomínáte?
„No tak vzpomínám rád, když jsem sloužil ve Kbelích u letectva, po válce. Tak vzpomínám na ty krásný zálety. Když vidim letadla, tak si říkám, jak je to nádherný, dívat se dolů, je to pohádka.“
Měl jste tam nějakýho dobrýho kamaráda?
„Měl, měl … na něj vzpomínám moc. Vzpomínám na něho už jenom proto, že on šel na vojnu a byl už ženatej, já jsem byl svobodnej ještě potom pět roků. Tak jenom vim, co to pro něho bylo, když on se oženil a šel na vojnu. To bylo hroznýho něco – on nespal, ze spaní mluvil a když potom byla ta první vycházka … no to bylo něco hroznýho … a já jsem za něho taky sloužil několikrát.“
Zůstali jste v kontaktu i po vojně?
„Nezůstali, on byl támhle někde od Kladna …“

/

What do you like to remember from your past?
“Well, I like to recall the time when I served in Kbely as an air force after the war. I remember those beautiful flights. Now when I see an airplane, I am thinking how beautiful it is, to look down from it, it´s a dream.”
Did you have some good friend there at the time?
“I had, I had … I am thinking about him a lot. Also because he went to military service as a married man, I was still single for next 5 years after that. I just know how difficult it was for him, to get married and go for the service. It was really terrible – he had trouble sleeping, he was talking while sleeping and when we got our first permission to go out … terrible, I say … I also served for him couple of times.”
Did you remain in contact after the service?
“We didn´t, he was from somewhere over there, from Kladno region …”


Kdy jste se naposled hodně smála?
„Asi když jsem se vrátila po měsíci z Anglie.“
Co vám tam chybělo?
„Rodina, přátelé … můj pokoj.“
A co vám nechybělo?
„Češi.“

/

When was the last time you laughed a lot?
“Probably when I returned from England after one month.”
What did you miss being there?
„Family, friends … my room.“
And what you didn´t miss?
“Czechs.”


Co právě čtete?
„Dějiny 20. století od Paula Johnsona. Píše, že 20. století bylo ovlivněný především úpadkem víry, křesťanskejch hodnot. Z toho pak vychází různý relativistický pojetí morálky, kdy si to každej může vykládat podle svýho a omluvit tím jakýkoliv počínání, které je podle nějakého vyššího dobra. To si každej může určit jaký chce.“

/

What are you reading right now?
„A History of the 20th Century by Paul Johnson. He writes, that 20th century was influenced especially by decline of religion, christian values. Various relativist concepts of moral emerged in which everybody can define the good as they please. Every kind of behaviour can be excused, because it can be said that it is based on some higher good, which is arbitrary – everyone can define it as they please.“


„Kdysi jsme spali v jednom velkym bytě a já se probudil s kocovinou vedle nějaký holky. Tady Jirka přišel do pokoje a pustil mi z mobilu Bacha.“

/

„Once we were sleeping in some big apartment and I woke up with hangover next to some girl. Jirka here came into the room and played me Bach from his cellphone.“


Kampa


„This is a description of myself – Perfectly Imperfect, just like anybody else in the world.“
Could you elaborate?
“See, it´s about acception who you are, complete with all the imperfections. In the past, I´ve made a lot of mistakes and those mistakes had become worse because I ´ve given myself a very hard time because of it, always thinking that to succeed in life, you´ve got to be a perfect person and always thinking that other people were perfect people and not realizing that everybody try their best in life, does the best they can. And I realize it today that I am still complete with imperfections, but not focusing so much on those imperfections – accepting that they´re there, working on them, but not beating myself up for having them … and that makes life so much more pleasurable.”
When did you realize this?
“It´s been a long journey. I am an alcoholic … and when I first stopped drinking, I thought that was the answer to all of my problems, because I caused so many problems in my life. And very, very slowly it became apparent to me that although life had improved, there was still work to be done, still problems to go to, everyday life … especially, as I said before, this thinking that other people deal with life very simply and in the past, not understanding why I couldn´t achieve that. And then just this realization that everybody goes through those same issues, those same problems. And … I don´t have to be perfect, it´s great being who I am, it really is fantastic. There is still struggles, there is still hard times, but that´s what makes life beatiful.”

/

„Tohle mě vystihuje – dokonale nedokonalý. Tak jako kdokoliv jiný na světě.“
Můžete to rozvést?
„Jedná se o přijetí sebe samého, vcelku se všemi chybami. Udělal jsem ve své minulosti spoustu chyb a tyhle chyby byly tím horší, protože jsem si kvůli nim sám ztrpčoval život. Myslel jsem si, že abych v životě uspěl, tak musím bejt dokonalej a že ti všichni ostatní dokonalý jsou. Přitom jsem si neuvědomoval, že každej dělá co může, na co stačí. Dneska chápu, že ke mě patří i mé chyby, ale tolik se na ně nesoustředím – přijímám, že existují, pracuju na nich, ale netrápím se kvůli nim… užívám se takhle život daleko víc.„
Kdy jste k tomuhle došel?
„Byla to dlouhá cesta. Jsem alkoholik … a když jsem poprvý přestal pít, myslel jsem si, že jsem našel odpověď na všechny svý problémy. Pak mi velice pomalu začalo bejt zřejmý, že přestože se můj život zlepšil, tak musím dál makat a řešit jiný věci, každodenní život … hlavně, jak už jsem řek, tahle myšlenka, že ostatní se s životem vyrovnávaj velice jednodušše. V minulosti jsem nemohl pochopit, proč se mi to taky tak nedaří. Pak jsem si uvědomil, že všichni procházej těma stejnejma věcma, řešej stejný problémy. Že nemusim bejt dokonalej – je skvělý bejt sám sebou, opravdu fantastický. I dneska někdy s něčim zápasim, prožívám těžký časy, ale to dělá život krásným.“


Co vás na vaší práci baví nejvíc?
„Jsem řidič z povolání, jezdím po Praze už leta letoucí … furt ten volant, no.“

/

What do you like most about your job?
“I am a professional driver, I´ve been driving around Prague for years … all the time the steering wheel.”