Powered by Seat

Archiv: Září 2013

Jeden z největších Čechů, Jan Žižka z Trocnova, a kluk co právě vracel piáno.

/

One of the biggest Czechs, Jan Žižka of Trocnov, and a guy who was just returning a piano.


Jaký byl váš nejštastnější okamžik v životě?
„Když jsem uvěřil v Boha, asi před jedenácti lety. V podstatě jsem se k Bohu pročetl.“

/

What was the happiest moment of your life?
“When I believed in God, around eleven years ago. I basically read through to God.”


„Mám pocit, že Slováci co přichází do Prahy jsou většinou úspěšní. Mají ambice se prosadit.“
„Já to jako exportní Slovák můžu potvrdit …“

/

“I’ve got a feeling that Slovaks that come to Prague are usually successful here. They’ve got ambitions to achieve something.“
„I – as an export Slovak – can confirm that.”


How do you like it here?
„Everything is quite nice, quite bad, you can see it all.“

/

Jak se ti tu líbí?
“Všechno je docela dobrý, docela špatný, je tu ode všeho.”


„Čekám tady na kamaráda Petra, budeme vytvářet nějakej plakát na film. Ale teď mi psal, že má zpoždění, tak si tady pouštím hudbu a dělám si takový jako videoklipy tady z toho dění.“
V jakym žánru to vychází?
„Je to taková elektronika ambientní. Teda jak kdy, já jsem si dal takovej mix, takže co přijde, tak podle toho si pak hledám různý situace. Tam byla třeba vrána hezká, letěly mraky a bylo to pomalý … to bylo hezký.“
A k jakýmu filmu budete dělat plakát?
„K takovýmu dokumentu nějakýmu, o krokodýlech.“
O zvířatech dokument?
„No, no … o zvířatech a lidech.“
Živíte se děláním grafiky?
„Spíš jako děláním těch filmů.“
Takže to je váš film?
„No jo. A ten kamarád je právě grafik.“
Můžete o tom filmu říct víc?
„Klidně, jmenuje se to Noc v kaňonu Sumidero, je to z Mexika a je to volné pokračování filmu Dotek modrého krokodýla, kterej jsme udělali v minulém roce.“
Vy jste nějak přes ty krokodýly?
„No ani ne, tak se to nějak sešlo.“
To je posvátný zvíře nějakýho mexickýho kmene?
„No, mexickýho, vůbec jako, národa. V mexický historii je postavený strašně vysoko v těch jejich zvířetnících.“
Takže jste vlastně vizuální antropolog?
„V podstatě jo, protože další film co snad budu dělat je o mexickejch indiánech.“
Co se vám na jejich kultuře líbí?
„Líbí se mi vlastně u těch indiánů, potomků Mayů – ale to až vlastně teď, po čtyřech letech co jsem tam různě byl – jak oni tu kulturu střežej a držej. Bylo tam třeba hrozně obtížný natáčet. Tady je všechno takový, jakože dneska se to nějak udělá a zejtra to jako skončí a bude to jinak. Ale oni si to tak strašně držej, že to tam přetrvalo až od těch Mayů, ty různý rituály a tak. To se mi líbí.“

/

“I am waiting here for my friend Petr, we are about to create a poster for a film. But he just texted me that he’s delayed so I am listening to a music here and make a kind of videoclips in my head from the surrounding events.”
What is the genre of it?
“It’s an ambient electronic. Well, it depends, I’ve put on a music mix, so depending on whats there I am finding fitting situations. Over there was a nice crow with flying clouds, all nice and slow.”
And for which film you will create the poster?
“It’s a kind of documentary film, about crocodiles.”
A film about animals?
“Well, yeah … about animals and people.”
Do you make a living as a graphic designer?
“Rather as a filmmaker.”
Oh, so it’s your film?
“Yeah. And the friend of mine is a graphic designer.”
Can you tell me more about the film?
“Sure. It’s called A Night in Sumidero Canyon, it’s from Mexico and it’s a loose sequel of a film Touch of Blue Crocodile that we did last year.”
You are into crocodiles, it seems.
“Well, not really, it just happened like this.”
Is crocodile a sacred animal of some Mexican tribe?
“Of Mexican nation os whole. It has very high status in mexican history, in their zodiacs.”
So you are a visual anthropologist?
“You can say that, because next film I’ll be doing will be about Mexican indigenous population.”
What do you like about Mexican culture?
“What I like about the indigenous population, descendants of Maya nation – but I found that out only now, after four years coming to Mexico – is how they protect and hold onto their culture. It was very difficult to shoot a film there. Here, everything is like that you do something in a certain way today and tommorow it ends and it will be done differently. But they hold onto it very tightly, all kinds of rituals are preserved from the times of Maya nation. That’s what I like.”


„Já se chci stát slavnym doktorem.“
Co chceš dělat?
„Asi chirurgii, nebo kardiochirurgii.“
A ty?
„Já bych chtěla na konzervatoř. Mě nejde o to bejt slavnou, já bych asi potom buď učila hudbu, nebo hrála v divadle a takový. Mě by to bavilo.“

/

„I want to become famous doctor.“
What kind of doctor?
„Probably surgeon or heart surgeon.“
And you?
„I want to go study for music conservatory. I don’t need to be famous, I would probably then teach music or perform in a theatre or stuff like that. I’d enjoy that.“


Kdy jste se spolu naposled smáli?
„No, to už je let … protože manželka už je mimo no, několik let. To už se spíš jenom tak o ní starám, bohužel. Zdraví je to nejcennější, na to každej musí přijít sám.“

When was the last time you laughed together?
“It’s been years … because my wife is not thinking clearly, for several years already. Now I just kind of take care of her, unfortunatelly. Health is the most precious thing, everybody has to find that out on their own.”


„Učím se na zkoušku z psychiatrie, ale jinak se věnuju hlavně kardiu. Na srdci mě asi nejvíce fascinuje jak mechanicky funguje a dokáže kdykoliv reagovat na jakoukoliv změnu v organismu. Že to není jenom převod nějaké tekutiny, ale má i spoustu jiných funkcí – musí reagovat na to co vypijem, jaký máme příjem z tekutin, jaké máme zatížení a tak dále.“

/

“I am learning for a psychiatry exam, but my main field is cardio. What interest me most about heart is its mechanic operation, how it manages to react to every change within an organism. That it’s not just a transfer of some liquid, but it has many other functions – it has to respond to what we drink, what is our intake from the liquid, to which degree we strain our body and so on.”


„Naposledy co se mi stalo pěknýho? Jsem si uvařil dobrý kafe.“

/

“What good happened to me recently? I made a good coffee for myself.”


„Tommorow I go to Linz for Ars Electronica Festival. I will be awarded for interactive art installation that I did in United States.“
For some installation in public space?
“Yeah, it was on bicycles – I’ve made a thousand red blinking bike lights synchronized with each other using radio communication.”
Is it still installed somewhere?
„No, no, it was one night. But it’s gonna happen again in Chicago at the end of the month.“
What is a symbolic meaning of the installation?
“Well, the important part is an idea of self-organizing systems, where you have something that creates order without a leader.”


/

„Zítra jedu do Lince na festival Ars Electronica. Budu oceněn za interaktivní uměleckou instalaci, kterou jsem udělal ve Spojených státech.“
Něco ve veřejném prostoru?
„Jo, týkalo se to kol – vytvořil jsem tisíc červeně blikajících cyklistických světel, které spolu komunikovaly a synchronizovaly se prostřednictvím rádia.“
Je to stále někde k vidění?
„Ne, ne, bylo to na jeden večer. Ale uskuteční se to znovu, na konci měsíce v Chicagu.“
Jaký je symbolický význam této instalace?
„Nejdůležitější je myšlenka samostatně se pořádajících systémů, kdy se vytváří řád aniž by existoval nějaký vůdce.“

 

more about the project: http://1000fireflies.net/about