Powered by Seat

Archiv: Říjen 2013

„Kdybysme se lépe učili, nemusíme dělat takovouhle práci …“
Je to špatná práce?
„Ne, není to špatná práce. Ale je to práce dost často venku, to má svý úskalí a nevýhody. Netěšíme se nikdy na zimu, léto nám vždycky přijde krátký …“

/

“If we would have been better students, we wouldn’t have to do such a job …”
Is it a bad job?
“No, it’s not. But it’s a job that often takes place outside and this has its difficulties. We are never looking forward for a winter, summer always seems short to us …”


O čem v poslední době hodně přemýšlíte?
„O malování. A o návratu domů.“
O návratu domů?
„No, já tomu tak říkám, smrt je návrat domů … ale mam čas ještě.“
A promítá se uvažování o smrti do vaší tvorby?
„Ne, všechno je pozitivní. A maluju jenom modře.“
Máte modré období?
„To je celý život. Protože modrá má tolik tónů, že to za celej život nevyčerpáte.“

/

What are you thinking about lately?
“About painting. And about returning home.”
Returning home?
“That’s how I call it, death is a return back home … but I have still some time.”
And does those thoughts project into your paintings?
“No, everything is positive. And I use only blue colour.”
It’s your blue period?
“That’s all my life. Because blue has so many tones that you cannot use it up during your whole life.”


O čem tady přemýšlíte?
„Co budu dělat zítra.“

/

What are you thinking about?
„What I’ll be doing tommorow.“


Zeptal jsem se, co se hraním po ulicích naučil o lidech a on namísto odpovědi začal hrát takovou tklivou píseň …

/

I asked him what did he learn about people by performing on the streets. Instead of answering me, he started to play this kind of plaintive song …


Spěchaly na kroužek piána, učí se halí belí.

/

They were rushing for piano lesson, to learn halí, belí song.


Co vám dělá radost?
„Mám rád zvířata, takže z nich mám radost.“
Měl jste to takhle od dětství?
„Ne, to až v nějakym pokročilejšim věku, když už ta možnost byla – když jsme bydleli tak, že jsme zvířata mohli mít. Děti byly malé, přály si je, tak jsme začali rybičkama a postupně to přešlo až k psovi … máme i kočky, takže takovej nějakej postupnej nárůst.“

/

What makes you happy?
“I like animals, so they make me happy.”
Was it like this from your childhood?
“No, only since my later age, when there was this possibility to have animals, when we were living in a space where we could afford it. Our children were small, wished to have some, so we started with fish and it gradually proceeded to a dog … we also have cats, so it´s kind of gradual increase.”


O čem při tom přemýšlíte?
„No … chcete to slyšet?“
Já to chci slyšet.
„O píčovinách. O čem člověk tady u toho může přemejšlet?“
Tak jmenujte nějaký ty píčoviny.
„To jsou moje píčoviny.“

/

What are you thinking about while doing this?
“Well … you really wanna know?”
I do.
“About bullshits. What else can one think about?”
So name some of the bullshits.
“These are my bullshits.”


„Já taky fotím. Pak si to tisknu a maluju podle toho.“

/

“I am taking photos as well. Then I am printing it and drawing from it.”


„V minulosti jsem ji často postrádal. Od tý doby co jsem si to nechal vytetovat mě to motivuje k tomu, abych se ničeho nebál. Protože vždycky když mám třeba z něčeho strach a říkám si: Prostě ne, do tohohle nejdu, tohohle se bojim, tak si řeknu – Ale jo, mám to na krku prostě, tak do toho jdu.“
Takže je to takovej závazek sám k sobě.
„Jo, dá se říct.“

/

“I was often lacking it in the past. Since I got this tattooed, it motivates me not to be afraid of anything. Because now, every time I am scared of doing something, when I am telling myself: „Simply no, I am not doing this, I am afraid of it, then I say to myself – Come on, you’ve got it on your neck, you are doing this.”
So it’s kind of commitment to yourself.
“Yeah, you can say that.”


Na co to máte?
„Na takovou akci teď o víkendu.“
Budete s tím pobíhat po lese?
„Jo.“

/

What is it for?
„For one event this weekend.“
Are you about to run with it in a forest?
„Yeah.“