Powered by Seat

Archiv: Listopad 2013

„Jezdím dennodenně, pořád. Všechno, co se nějakým způsobem pohybuje mi dělá radost.“

/

“I ride every single day, all the time. Everything that is moving in some way makes me happy.”


„Bavíme se často o Beatles a o muzice.“
Co se vám na nich líbí?
“Mě asi, jak se to mění, každý album – že to není furt to samý. A taky se mi dost líbí ty filmy.“
Kdo vás k téhle hudbě přivedl?
„K Beatles mě asi přivedla máma, protože mi je když jsem byla malá pouštěla. A potom mě táta dovedl k Pink Floydům …“
Shodnete se na oblíbený písničce od Beatles?
„Nevim, I Am The Walrus?“
„Jo, asi jo.“
„To je takový hrozně psychadelický, to se mi líbí.“

/

„We are often talking about The Beatles and about music.“
What do you like about them?
“I like how it changes, every album is different. And I like the films a lot as well.”
Who brought you to this music?
“My mum probably brought me to Beatles, because she used to play the records to me when I was little. And then my dad brought me to Pink Floyd …”
Do you have some favourite song by Beatles ?
“I don’t know, I Am The Walrus?”
“Yeah, I guess.”
“It’s very psychadelic, I like that.”


„Já se v práci špatně soustředím, tak jsem šel sem. Myslel jsem, že tady budu mít klid …“

/

“I have trouble concentrating at work so I came here. I thought nothing will distract me …”


„Já teď dokončuju rostlinolékařství, to je ochrana rostlin před chorobami a škůdci.“
Čeho bys v tomhle oboru chtěla dosáhnout?
„Já bych začala u toho, že se tady strašně řeší ty rostliny – čím se to ošetřuje – ale už se vůbec neřeší třeba zvířata. Protože krávy můžou dostat jídlo, který je prolezlý mikroskopickýma houbama. Ty v sobě poutaj mykotoxiny, což jsou termostabilní látky, který se nedaj odstranit uvařením ani zmražením. A to pak člověk jí a kumuluje to v sobě, což může vést k selhání jater nebo celýho imunitního systému. Kdybych se někam dostala, tak bych začala prosazovat, aby se dbalo i na výživu zvířat, protože my to maso pak jíme.“

/

“I am just finishing my studies of plant medicine, protection of plants against diseases and pests.”
What do you want to achieve in this field?
“I would start with a note that treating of plants is being addressed a lot, but generally nobody look into feeding of animals. And cows can get food that is riddled with microscopic mushrooms. These bind mycotoxins inside, which are thermostable substances which can not be removed by boiling or freezing. And then one eats it and accumulates it inside him or her, which may lead to failure of livers or even whole immune system. If I’d get somewhere, I would start to push through topic of nutrition of animals, because we are then eating their meat.”


„Nemáme kam jít.“

/

“We don’t have a place to go.”


„From Brasil, I am used to very, very open and friendly people, here it’s not easy to just start a conversation with anyone.“

/

„Jsem z Brazílie zvyklý na velmi otevřené a přátelské lidi, zde není snadné začít se jen tak s někým bavit.“


„Víte, já pocházím z rodiny chudých a u nás se opravdu žilo pro rodinu. A to chci předávat dál svým dětem, aby si své rodiny udrželi.“
Co to pro vás znamená, žít pro rodinu?
„Obětovat tomu vše – když někdo potřebuje pomoc, tak jít za ním, když potřebuje druhej … Teď jsem si našla paní, která je, bohužel, ještě o čtyři roky starší než já a spřátelily jsme se. Já ji teď už vlastně dělám pomocnici – přece jenom tělo po té devadesátce ochabuje – a ona je šťastná, když se sejdeme. A to jsou takové momenty, které vám trošku zpestří život.“

/

“You know, I come from a poor family and we really used to live for a family. And this is what I want to pass to my children, so they can hold their families.”
What does it mean for you, to live for a family?
“To sacrifice everything for it – when there is someone who needs help, go to him, when there is someone else who needs … Now I found a lady who is, unfortunately, even older than me by four years and we became friends. I am actually kind of her assistent now – because body looses its strength after ninety – and she is happy when we meet. And these are moments which makes once’s life more varied.”


Kdo vás v životě nejvíc ovlivnil?
„Řek Zorba. Míň četl a víc žil. Já bych potřebovala víc žít a míň číst.“

/

Who influenced you most in life?
“Zorba the Greek. He read less and lived more. I´d need to live more and read less.”


„Přemýšlím hodně o svym osudu – o tom, co je moje poslání. Furt bojuju se školou, jestli je to moje cesta, nebo není, kudy se mám dát a kudy se nemám dát …“

/

„I am thinking a lot about my fate, my mission in life. I am struggling with school, if it’s my way or not, which way should I follow and which way not to follow …“


Co je v životě nejkrásnější?
„Spánek.“
Spánek na sluníčku?
„Třeba. Kdekoliv.“
Pamatujete si nějaký sen, co se vám zdál?
„Jo, že jsem jel na koni, třeba. Po lese.“
Jakej jste z toho měl pocit?
„Nijakej, praštil jsem se o větev a vzbudil jsem se. Celej zpocenej … tragédie.“
To se mi ještě asi nezdálo, že bych jel na koni.
„Začněte chlastat a bude se vám zdát takovejch snů … budete v ponorce, na hradě se strašidlama a tak.“

/

What is the most beautiful thing in life?
“Sleep.”
Sleep on the sun?
“Maybe. Wherever.”
Do you remember some dream you had recently?
“Yeah, that I was riding a horse for instance. In the woods.”
How did you feel about it?
“No feeling, I hit a branch and woke up. Covered in a sweat … tragedy.”
I don’t think I had a dream where I rode a horse.
“Start boozing and you’ll be having so many dreams … you’ll be in a submarine, on a castle with a spooks and so on.”