Powered by Seat

Archiv: Únor 2014

HOPRG_427d

„Mám dvě dospělé děti, které mají veliké rodiny – mám šest vnoučat – a přesto se cítím hrozně sama.“
Vyčítáte to dětem?
„Vůbec ne. Akorát si člověk říká, jak to rychle uteklo. Kdysi, když jsme byla mladá a s radostí jsme přestavovali byt, k nám někdo přišel na návštěvu a říkal: ‚Dokud máte plány a pořád něco děláte, tak je to výborný. Až to přestane, tak je konec.‘ Ale důležitý je i věk. Můžete mít plány, ale už si kvůli financím i zdraví nemůžete dovolit to, co dřív.“
Jak se samotou bojujete?
„Chodím dvakrát týdně hlídat vnoučata, čtu knížky, mám i různé koníčky. Takže přes den mi to vůbec nevadí. Nejhorší je večer, padne to na mě a začnu o tom asi moc přemýšlet.“

/

„I’ve got two grown-up children with big families – I have six grandchilren – and yet I feel terribly lonely.“
Do you hold it against your children?
„Not at all. But I wonder how fast the life went by. Long time ago, when I was young and we were joyfully reconstructing our flat, someone came by to visit us and said: ‚Till you have plans and are constantly doing something, it’s great. When it stops, it’s over.‘ But the age is of importance as well. You can have plans, but due to financial and health situation you cannot do what you used to do before.“
How do you struggle with loneliness?
„I am babysitting my grandchildren twice a week, I read books and have some hobbies. So during the day it’s all fine. But then the evening comes and it falls down on me and I start to think about it too much.“


HOPRG_440a

„Zlomový okamžik jsem prožila, když jsem ve třiceti vážně onemocněla a najednou se ocitla mezi umírajícími lidmi. Myslím si, že jsem tehdy velmi vyzrála, že jsem se za ten rok naučila to, co jiným trvá deset let. Třeba pokud jde o schopnost vcítit se do bolesti druhých. Není na škodu, když člověk dostane od života trochu zabrat. Aby se zkáznil, zklidnil a uvědomil si, že není všechno zadarmo.“

/

„My life-changing moment was, when I got very sick at the age of thirty and suddenly found myself surrounded by dying people. I think that I matured a lot back then, during a course of one year I learned things that others take ten years to pick up. For example to emphasize with pain of other people. It’s not amiss to go through hard time in life. One becomes more disciplined, calms down and realizes that not everything in life is free.“


HOPRG_450a

„Nejvíc mě ovlivnily dvě osoby, můj otec a během studií profesorka Císařová. Otec byl starý rakousko-uherský oficír a vštěpoval mi své zásady. A paní profesorka mě naučila lásku k trestnímu právu.“
Kdy jste nejvíce cítil, že vaše práce má smysl?
„Já jsem taky soudil a tento smysl jsem vždy spatřoval tam, kde bylo možno vydat zprošťující rozsudek.“

/

„I was influenced the most by two people, my father and Mrs. professor Císařová during studies. My father was an old officer of the Austro-Hungarian Empire and was instilling me with his principles. And Mrs. professor taught me to love criminal law.“
When did you feel most that your work is meaningful?
„I also worked as a judge and I’ve always seen this meaning in situations, when I could give a verdict of not guilty.“


HOPRG_451a

„Píšu novelu o mladých lidech, kteří cítí všeobecnou nasranost a chtějí se bouřit, ale nejsou schopni najít objekt svého vzdoru.“
Cítíš, že je to dnes aktuální?
„Myslím si, že jo. Nebo alespoň co se týče mě a lidí se kterými se stýkám.“
Našel sis ty osobně nějakou cestu vzdoru?
„Jediný v čem to nacházím – a není to ani tak vzdor, jako spíš realizace určitého útěku od toho všeho – je literatura a umění všeobecně.“

/

„I am writing a novel about young people who feel pissed off and want to rebel, but aren’t able to find an object of their rebelion.“
Do you feel this is a current topic?
„I think so. Or at least for me and among people I know.“
Did you find some personal way of rebelion?
„The only way I found – and it’s more like an escapism than rebellion – is literature and art in general.“

 

 


HOPRG_449a

„To je moje snacha, je z Brazílie. Umí dost slušně česky, ale říká špatné tvary – teď právě řekla ‚já se to líbí‘. Musíš říct ‚mně se to líbí‘ …“

/

„She is my daughter in law from Brasil. She speaks czech very well, but she says wrong verbal forms. She just said ‚me like it’. You have to say ‚I like it‘ …“


HOPRG_454a

„Chtěla jsem dát přes kamaráda vánoční dárek kamarádce, protože jsem myslela, že ji uvidí dřív než já. Ale on se s ní není schopný sejít. Tak jsem dnes oběma řekla, ať sem přijdou. Už mají dvacet dva minut zpoždění.“

/

„I wanted my friend to give Christmas present to my other friend, because I thought he’s gonna see her sooner than me. But he hasn’t been able to meet her. So today I told both of them to come here. They are twenty two minutes late already.“

HOPRG_455a

Předání daru: Ponožky. Ale z Barcelony. A s pandama.
/
Gift handover: Socks. But from Barcelona. And with pandas on it.


HOPRG_446a

„Měli jsme na elektrofakultě pana profesora Trnku, to byl fantastický pedagog. Ten říkával: ‚Heleďte, my tady nejsme proto, abychom vás naučili nějaké konkrétní věci, ale abychom vás o tom naučili přemýšlet‘. On se toho držel a já se později při pedagogické práci snažil taky.“
Jakým způsobem se studenti vedou k přemýšlení?
„Přednáška formou dialogu. Já jsem vždy něco nadhodil a říkám: ‚Proč?‘. Taky jsem byl známý jako ‚Pan profesor Proč‘…“

/

„When I was studying at faculty of electrical engineering, there was a professor Trnka who was a great educator. He used to say: ‚Look, we are not here to teach you some specific things, but to teach you think about it’. He hold onto that and I was trying to do the same later on, when I was a teacher.“
How you can lead students in this way?
„By having lectures in a form of a dialogue. I always brought up something and asked: ‚Why? ‚ So then I was known as a ‚Mr. Professor Why’…“


HOPRG_429a

S čím teď nejvíc bojujete?
„Člověku nic neschází a pořád s něčím bojuje, že? Já se teď učím hrát na varhany, takže asi s nimi. Každou neděli hraju na mši, což je dobré, protože mě to nutí cvičit. Dostávám se skrze hudbu k duchovním hodnotám, začínám věci vnímat jinak než dřív a jsem za to rád. To jsou věci o kterých se těžko mluví, ale cítíte, jak se tomu říká, ‚vanutí Ducha svatého‘. Někdy to zavane, někdy to nezavane.“

/

What is your greatest struggle right now?
„One is not missing anything and still struggles with something, right? I am now learning to play organ, so I struggle with it. I play at mass every Sunday, which is good, because it makes me practise. Through music I am getting closer to spiritual values. I am starting to see things differently and I am glad for that. These are hard things to explain, but you sense, as they call it, ‚gentle breeze of The Holy Spirit’. Sometimes it blows, sometimes not.“


HOPRG_430a

„Brala jsem si je až jako dospělé, z Irska a ze Španělska. Tam jsou chrti pokládáni za spotřební zboží, jako závodní a lovečtí psi. Proto tady tak koukaj na ty ptáky …“

/

„I adopted them when they were already grown-up, from Ireland and Spain. Greyhounds are regarded consumer goods there, they serve as a racing and hunting dogs. That’s why they are looking at the birds over there …“


HOPRG_417a

„Mám dva syny, ti se vyvedli. Žena se také vyvedla, začátkem září oslavíme padesát let spolu.“

/

„I have two sons, they turned out well. My wife also turned out well, we will celebrate fifty years of joint life at the beggining of September.“