Powered by Seat

Archiv: Březen 2014

HOPRG_536a

„Je to můj výrobek.“
Jak jste k tomu přišel, že jste začal vyrábět dýmky?
„Chtěl jsem si totiž nějakou pořídit a oni to podražili tak, jak nic jiného. Dřív takováhle dýmka stávala sedmnáct korun, teď stojí tři až pět tisíc. Tak jsem si řek: ‚Tak si trhněte nohou, já si jí vyrobím‘.“
Co na tom bylo nejtěžší?
„Vůbec nic. Já jsem pracoval ve strojírenství – pilník, stroje, to pro mě není žádný problém.“

/

„That’s my product.“
How did it happen that you started making pipes?
„I wanted to buy one, but they made it very expensive. Pipe like this used to cost seventeen crowns, not it’s three to five thousands. So I said to myself: ‚Up yours! I am gonna make it myself’.“
What was the hard part about it?
„Nothing at all. I used to work in mechanical engineering – file, machines, that’s no problem for me.“

 


HOPRG_539a

„Tenhle konzumní způsob života nechápu. Jediný pořádný majetek co mám, je tahle koloběžka. Myslím si, že majetek není reálná záležitost, je to jen iluze. To jsou věci, které člověk používá a ne které vlastní. Kvůli věcem a jejich získávání se přeci nevyplatí ztratit život.“
Jak jste k tomuto náhledu na svět dospěl?
„Zlomový oklamžik byl asi první cesta do ciziny. To jsem zjistil, že existuje i jiný vesmír, než tento. Tři měsíce v Indii, to byla sranda. První dny jsem byl v šoku, hodně žebráků. Pak jsem zabloudil někde v Andhra Pradeshi – úplně mimo civilizaci – do takové vesnice z kravských hoven. A ti lidé mi přišli nějací jiní. Koukali zajímavě, ale nechtěli mě osomrovat o peníze. Když jsem jim je dával, tak je nechtěli. A pak mi došlo, že je neznají – že mají své políčko rýže, svoji krávu, když jsou bohatší, a to jim stačí.“
V tu chvíli jste si řekl, že byste takto chtěl žít také?
„No, chtěl … spíš, že i takhle bych mohl být šťastný. Jen kdybych to měl v hlavě nastavené jako oni.“

/

„I don’t understand this consumer way of life. The only proper possession I have is this scooter. I think that property isn’t a real thing, it’s just an illusion. Those are things that one is using, not which he possesses. It’s not worth it to loose life bacause of things and while gaining it.“
How did you reach this world view?
„A turning point was probably my first journey into a foreign country. I found out there is a different universe than this. Three months in India, that was fun. First days I was shocked, a lot of beggars. Then I got lost somewhere in Andhra Pradesh, completely outside civilization, and found myself in this village made out of cow’s turds. And the people seemed somehow different to me. They were watching me with interest, but they didn’t want to get money from me. When I was giving them some, they were refusing. And then I realized, that they don’t use money – that they have their rice field, their cow, if they are wealthier, and that’s enough for them.“
In that moment you said to yourself that you want to live like that as well?
„Well, want … more like that I realized, that I could be happy also this way. If only I had the same mind-set as them.“


HOPRG_530a

„Je to velice meditativní kocour.“

/

„It’s a very meditative tomcat.“


HOPRG_534a

„Dělám tady v kavárně a bojuju s tím, že lidé jsou nevychovaní. Něco takového jako pozdravit, poděkovat a poprosit by v životě mělo existovat.“
Měl jste v poslední době i nějakou dobrou zkušenost s hosty?
„Zrovna včera – čtyři turisté za mnou přišli, poděkovali, podali mi ruku a řekli, že to bylo zatím to nejlepší, co tady v Praze zažili. To vás tak strašně potěší … ještě doma pak usínáte s tím, že to dnes dopadlo dobře. Ale bohužel se to stane tak jednou za půl roku.“

/

„I work here in the café and I struggle with bad manners of people. Things like saying ‚hi’, ‚thank you‘ and ‚please‘ should exist in life.“
Did you have some positive experience with guests recently?
„Just yesterday – four tourists came to me, thanked me, shook my hand and said that it was the best experience they had in Prague so far. Such a thing makes you so happy … at the end of a day you are falling asleep with a feeling that all went well today. But, sadly, that happens maybe once in half a year.“


HOPRG_527a

„Synáček už je velký, tak se musí starat.“

/

„My son is a big boy now, se he has to take care.“


HOPRG_537a

„Já jsem po noční, tak to pak nějak upravte.“
Co děláte za práci?
„Přeprava osob, už sedmnáct let.“
Co jste se o lidech díky této práci dozvěděl?
„Noční život, ten je tedy zajímavý. Lidé, co jezdí v noci, jsou úplně jiní než ti, co jezdí přes den. Když je ve dne potkáte na ulici, tak jsou to třeba manažeři, úředníci, novináři … a v noci? To je zvěř.“

/

„I am after a night shift, so edit the picture later.“
What kind of job do you have?
„Transport of people, for seventeen years already.“
What did you learn about people through this job?
„Night life is really … interesting. People whom I am transporting during the night are completely different during the day. When you meet them on a street at daylight, they are managers, clerks, journalists … at night? They are animals.“


HOPRG_533a

„S čím teď v životě nejvíc bojujete?“, zeptal jsem se.
Nejprve se zasmál, pak se dlouze zamyslel a pomalu řekl: „Je mi dvaačtyřicet, mám za sebou leccos. Žil jsem šest let s o sedmnáct let mladší holkou a bylo mi dobře, jak nikdy v životě. Teď se ode mne stěhuje. A já ji nechávám jít.“

/

„What is your greatest struggle right now?“, I asked.
First he laughed, then he was thinking for a long while and slowly said: „I am fourty-two, I’ve been through a lot of things. For six years, I lived with a girl who was seventeen years younger than me and I felt good as ever. Now she is moving away from me. And I am letting her go.“


HOPRG_526a

Co je v životě nejkrásnější?
„Když fungují vztahy v rodině.“
Co pro to děláte?
„Snažím se nebýt sobec, nedělat si radosti jen pro sebe. Myslím si, že člověk je obdarovaný tím, když pro druhého udělá něco dobrého, když se něčeho v jeho prospěch zřekne.“
Kdy jste se naposledy takto něčeho zřekl?
„Rád jezdím na hory a letos jsem je vynechal. Abych mohl být s rodinou.“

/

What is the most beautiful thing in life?
„When relationships in a family are good.“
What do you do to make it so?
„I am trying not to be selfish, not to make pleasant things only for myself. I think that one receives something each time he does a good thing for another person. When he waives something in favour of somebody.“
When did you recently waive something like that?
„I enjoy going to the mountains and this year I skipped the opportunity to go. In order to be with my family.“


HOPRG_524e

„Já jsem byla v mládí dost divoká – lezla jsem po stromech, prala se s klukama … neměl byste fotit nějaké mladší?“

/

„I was quite wild when I was growing up – I was climbing trees, fighting with boys … shouldn’t you photograph some younger ones?“


HOPRG_525a

„Učím se jezdit na kajaku. Po rovince už mi to jde, ale když jezdím přes splavy, tak se pokaždé vyklopím.“
Obrátil se vám někdy celý život vzhůru nohama?
„Největší šok, tedy příjemný šok, bylo narození dětí. To skutečně bylo převrácení života na jinou stranu hladiny.“

/

„I am learning kayaking. I am doing fine when the river is slow, but I always overturn at weirs.“
Did your life overturn at some point?
„The biggest shock, a pleasant one, was birth of my children. That really overturned my life on the other side of the surface.“