Powered by Seat

Archiv: Březen 2014

HOPRG_505a

„Jsem fascinovaný přírodou, proto hrávám tady.“
Inspiruje vás?
„Hrozně moc, vytváří správnou náladu. Když je zataženo, tak dělám něco jiného. Když je hezky, tak si řeknu ‚dneska je to na kytaru‘ a jdu hrát.“

/

„I am fascinated by nature, that’s why I am coming to play here.“
Does it inspire you?
„Very much, it creates the right mood. When it’s cloudy, I am doing something else. When it’s nice weather, I say ‚it’s quitar time‘ and go to play.“


HOPRG_501a

„Přemýšlím, že bych jel někam uplně pryč.“
Na tomhle kole?
„No, právě bez tohohle kola. Abych úplně změnil práci, prostředí …“
Proč se tak cítíte?
„Myslím si, že je to takový životní zlom – už to trvá druhý rok a pořád nejsem schopný se vykopat.“
Jaký máte obraz místa, kam byste chtěl jet?
„Chtěl bych někam, kde je teplo, kde se mluví jinou řečí a kde jsou jiní lidé. Živit bych se mohl v podstatě čímkoliv.“
Tady je zima a lidé vás štvou?
„Když vysvitne sluníčko, jako teď, tak je to lepší, ale jakmile je zataženo, což je dost často, tak jsou lidé hrozně zpruzení.“
Vy nebýváte zpruzený?
„Já jsem zpruzený z nich.“

/

„I am thinking about going somewhere far away.“
On this bike?
„Well, that’s the thing, without it. To completely change my job, environment …“
Why do you feel like that?
„I think it’s a kind life turn for me, it’s been going on for second year already. I am just not able to make myself do it.“
How does this place you want to go to looks like in your head?
„I would want to go somewhere warm, with different people who speak different language. I don’t mind doing almost anything as a job.“
It’s too cold around here? And people annoy you?
„When the sun is up, like right now, it’s better. But when it’s cloudy, which is pretty common, people are awfully gloomy.“
You are not being gloomy?
„I am gloomy out of them.“


HOPRG_485a

„Při masážích se mi lidé svěřují, jak kdybych byl kněz.“
Jak jste se s touto rolí sžil?
„To každého zajímá, cizí příběhy, to je jako kdybyste četl knížku. Učili mne, že když si k vám takhle někdo lehne s nějakou bolestí, tak je dobré ho nejdřív nechat vypovídat z toho nejhoršího. Aby ze sebe vyplavil, jestli ho zlobí manželka, v zaměstnání … pak už k vám chodí jak k psychologovi, už to tam sype – co všechno se mu stalo. I to je forma léčby, tímhle sdílením problémů si člověk z půlky odlehčí. Nejhorší je, když to drží v sobě a pak z toho má zatuhlé svaly za krkem …“

/

„During massages people confide in me, as if I was a priest.“
How did you get used to this role?
„Everyone’s interested in other people’s stories, it’s like reading a book. I was taught to let people talk out of their worst problems first, when they come to me. To flood out their troubles, be it with wife, with work … when they are coming back, they see me as a kind of psychologist and speak freely about what new happened to them. This is also a way of treatment, sharing of problems makes you relieved. The worst thing is, when someone keeps it inside of him and then has a stiff neck muscles out of it …“


HOPRG_504a

Dvojčata. Chlapeček odmítá ukázat, jak už je velikej, holčička se znepokojením sleduje kus vrženého rohlíku.

/

Twins. The boy is refusing to show how tall he is already, the girl is concerned about a piece of thrown roll.


HOPRG_492a

„Každá žena má v sobě bohyni.“
Můžete to rozvést?
„To nejde rozvést, to tak je. Na nastěnce uvnitř mám ještě takovou nádhernou větu: ‚Jak může být žena štastná s mužem, který s ní jedná jako s normální lidskou bytostí‘.“

/

„Every woman have a goddess inside of her.“
Can you elaborate a bit more?
„It cannot be elaborated, it’s just the way it is. Inside I have a beautiful sentence on a message board: ‚How can woman be happy with a man who treats her like a regular human being’.“


HOPRG_495a

Jak jste se seznámili?
„Na střední škole.“
Kdo koho oslovil?
„To se dá těžko říct, byli jsme osm let v jedné třídě …“
Ale pak se něco muselo stát …
„No, asi alkohol.“

/

How did you meet each other?
„At high school.“
Who approached who?
„It’s hard to say, we were in one class for eight years …“
But then something must have happened …
„Well, alcohol I guess.“


HOPRG_491a

S čím teď nejvíc bojujete?
„Já už s ničím. Jsem v důchodu, tady se projdu a je to.“
A jaký byl zlomový okamžik vašeho života?
„Jako měl každý z mé generace – vojna.“
Jak vás ovlivnila?
„Pořádek, hlavně pořádek. A sebekázeň.“

/

What is your greatest struggle right now?
„I have no struggles anymore. I am a pensioner, I walk around here and that’s it.“
What was a turning point of your life?
„Military service, the same as for everyone else from my generation.“
How did it shape you?
„Order, mostly order. And self-discipline.“


HOPRG_477a

„Pořádám se s tím, že nemám rodinu – že nemám manžela, že nemám děti, že jsem na život sama …“
Proč jste nikdy neměla děti?
„Protože jsem dlouhou dobu měla v srdci muže, se kterým to nešlo … a spoustu jiných dalších okolností … Zprvu jsem se ‚chránila‘ proti početí, jeden, dva … deset let. Naše maminky, babičky většinou ‚přišly‘ do jiného stavu, my máme antikoncepci, možnost ‚ochrany‘. Asi jsem taky nechtěla hned ‚skončit u škopku s horou prádla a sedět doma jako puťka‘, tak jsem cestovala, poznávala, objevovala … vždyť se zrovna otevřely hranice a s tím spoustu možností jak prožít svůj život, jak naplnit svůj život, kým zrovna být. No vidíte, a pak přišlo období, kdy bych už zrovna prala, vyvářela, pečovala, vytvářela útulno a hřejivo … pro sebe a pro někoho, kdo by to ocenil. Naplňovalo by mě to, už by to naplňovalo mojí ženskou duši. Spolu s celou řadou dalších věcí jako třeba šít, malovat, tancovat, sem tam básnit, prostě tvořit a spoluvytvářet společenství. Ale kdo ví, kdo ví, jak to vlastně je.“

/

„I am coping with my situation of not having husband, not having children, being on my own in life …“
Why didn’t you have children?
„Because for a long time I had in my heart one man with whom it was not possible … and many other circumstances … At first, I was ‚protecting‘ myself against conception. One year, two … ten years. Our mothers and grandmothers usually got pregnant, we have contraception, an option of ‚protection’. I also probably didn’t want to end up with a stack of laundry, to be a stay-at-home mom. So I was travelling, learning, discovering … After all, borders just opened and with it lot of opportunities how to live, how to fulfil my life, whom to be. And then, you see, came times when I would otherwise be doing the laundry, cooking, taking care, creating cosiness and warm atmosphere … for myself and someone who would appreciate it. It would have fulfil me, it would have already fulfil my woman soul. With all kinds of other things like sewing, painting, dancing, casual poem writing, in short creating and co-creating of partnership. But who knows, who knows how it really is.“


HOPRG_487a

„Pro mě je to způsob pohybu, ale občas si na tom připadám jako exot. Když potkám jiného koloběžkaře, tak někdy lehce zamávám. Jako se zdraví tramvajáci. Někdo zamává zpátky, někdo vůbec. Ale přitom si říkám, proč to dělám, cyklisté se taky nezdraví.“
Asi jak vás je málo …
„No, je to taková trochu kasta. Kdysi se mi stalo, že jsem jednoho potkal a bavili jsme se asi dvě hodiny o nesmyslech kolem koloběžek. Já jsem úplně koukal, co to ze mě lítá a s jakou vášní to ze sebe dostávám. Byl jsem z toho úplně roztřesený a přitom jsme se bavili o tom, jaké máme blatníky, duše, brzdy …“

/

„It’s a way of movement for me, but sometimes I feel like a weirdo. When I go by another scooter-goer, I sometimes wave at him slightly. As tramway drivers greet each other. Someone waves back, someone doesn’t. But still I wonder, why I even do that, cyclists are not greeting themselves.“
Probably because there is only few of you …
„Yeah, it’s kind of a caste. Once I met a guy and we were talking about these scooter nonsense for two hours. I was amazed by what I was saying and how passionate I was about it. I was totally trembling out of it, but in fact we were talking about what kind of fenders, tires and breaks we have …“

 


HOPRG_488a

S čím teď nejvíc bojujete?
„Dnes je Popeleční středa a vyšel věstník od papeže. Motto tohoto čísla je: ‚Najděte v sobě odvahu být šťastní‘. To je velký boj.“
Máte tuto odvahu?
„Ta vitalita ve mně je. Ale je ve mně také takový ten středoevropský naturel být stále trochu smutný, achichovat … jednou jsem byl na Floridě, seděl jsem u baru a jeden chlapík říká: ‚Odkud jseš?‘. Já říkám: ‚No, z Čech‘. A on na to: ‚Tak proč nejsi veselej?‘.“

/

What is your greatest struggle right now?
„Today is Ash Wednesday and pope’s journal was published. Its motto is: ‚Find courage within yourself to be happy’. That’s a great struggle.“
Do you have this courage?
„I have a vitality for it. But I also have this Central European nature of being constantly a little bit sad, saying oh boy, oh boy … once I was in Florida, sitting at a bar and one guy says: ‚Where you from?’. I say: ‚Well, from Czech Republic’. And he says: ‚So why are you not cheerful?’.“