Powered by Seat

Archiv: Duben 2014

HOPRG_569a

Čím vás naposledy překvapil?
„Čeho ses to teď bál? Jo, houkala policie a bojí se.“
To je překvapivé?
„Pro mě jo, já tam dělám.“

/

How did he surprise you recently?
„What just made you scared? Oh yeah, the police honked and he was afraid.“
That’s surprising?
„It is for me, I work there.“


HOPRG_568a

„Jsem fotograf. Běžně fotím svatby a reklamy, ale jinak mám rád takové ty sudkovské věci – kytka u okna a podobné náměty. To je pro mě potěšení, tím se uvolním. Ale není to každý den. Když jsem začal fotit, tak těch nápadů byla hromada. Postupem času to ale úplně vypne a strašně dlouho trvá, než člověk něco uvidí. Takže jsem měl období snad deseti let, než jsem se dostal zpátky k fotografii, která mě baví. Mezitím jsem se ale oženil. To už vás pak k focení nikdo moc nepustí …“

/

„I am a photographer. I usually do weddings and advertisements, but I enjoy the kind of photography Sudek did – a plant on a window and similar motives. Taking such pictures is a pleasure for me, it makes me relaxed. But I am not doing it every day. When I started taking pictures, I had a pile of ideas. But gradually something switched off and it took me a very long time before I started to see something. So I had a period of perhaps ten years before I returned to the kind of photography I like. But in the meantime I got married. Nobody really lets you do photography after that …“


HOPRG_558a

„Myslím si, že pokud člověk pracuje se zájmem a zaujetím, tak trochu zpomalí vlastní stárnutí.“

/

„I think that people who are working with interest and captivation are somewhat slowing down their own ageing.“


HOPRG_565a

„Jednoho dne, asi před dvěma lety, jsem se probudila a najednou se něco začalo dít, něco začalo proudit. Říkala jsem si ‚co se to děje?‘ a byla zaplavená obrovským pocitem lásky a milosti. Zpočátku to bylo hrozně prudké, jako když se ocitnete pod příbojem vln. Pak se to časem hezky usadilo. Věřící jsem byla i předtím, ale za tohle jsem vděčná. Je krásné třeba jen jít, být v přítomnosti a být napojená. Ale těžko se o tom mluví, to spíš cítíte.“
Prožíváte to nyní, během Velikonoc, silněji?
„Pociťuji velikonoční události jako takový lis – všechno musí ven. Zároveň ale prožívám takové zvnitřnění. Člověk se více usebírá a snaží se rozjímat. Ten tlak denních aktivit vyrovnávám třeba tím, že si jdu sednout do kostela. Hodinku, dvě tam jen medituji, vydechuji, relaxuji. A zároveň nabírám sílu. Pak se vrátím k rodině a můžu pokračovat.“

/

„One day, about two years back, I woke up and suddenly felt that something is happening, a kind of stream opening up. I was asking myself ‚what is going on?‘ and was overwhelmed with feelings of love and grace. It was very intense at first, as if you find yourself under tidal waves. In time, it settled down. I was a believer already back then, but I am grateful for this. It’s beautiful to just walk around, be in a present moment and to feel connected. But it’s hard to describe it, you sense it.“
Is it more intense for you now, during Easter?
„I experience Easter events as a kind of press – everything must go out. At the same time I internalize more by immersing into my heart and contemplating. I try to balance the pressure of daily activities by going to church. For one or two hours I am just sitting there, meditating, breathing out and relaxing. Doing that, I am also gaining energy. Then I can return to my family and keep going.“


HOPRG_567a

„Za komunistů jste tady na ulici nemohl nikomu říct ‚Husák je vůl!‘ Protože jste nevěděl, co za vola vás práskne. Dneska si můžu stoupnout na Staromák a řvát, že Zeman je vůl, Klaus je vůl a nikdo si mě nevšimne. Protože to vůbec není podstatné. Protože dnes všem jde jen o peníze a o místa. A jestli o něm někdo říká, že je vůl, to je jedno. Ale vliv na váš osobní život a vaši osobní svobodu mají ti lidé, kteří vám dávají možnost vydělat.“

/

„During communist times you couldn’t say to somebody on a street ‚Husák is an ass!‘ Because you didn´t know the ass that would rat on you. Today, I can go to Old Town Square and start yelling that Zeman is an ass, Klaus is an ass and nobody will notice me. Because it’s not important. Nowdays, everyone cares only about money and positions. If someone says that one is an ass, it doesn´t matter. But your personal life and your personal freedom is affected by people who are providing you with opportunities to earn money.“


HOPRG_564a

„Bojuji s jarní únavou – ráno se špatně vstává, večer chodím brzo spát a nemám žádný elán.“
Jak se s tím vyrovnáváte?
„Vždycky to v práci rozpracuji a večer zas padnu. A těším se na víkend, to mě udržuje.“

/

„I am struggling with spring fatigue – it’s hard to get up in the morning, I am going to sleep early in the evening and I have no vitality.“
How do you deal with it?
„I always work it up during the day and fall down in the evening. And I look forward for the weekend, that keeps me going.“


HOPRG_566c

Spatřil jsem ji, jak si uprostřed proudu lidí čte knihu. Byla to básnická sbírka „Pomalý pohyb“ od Viktora Šlajchrta.
„Ja si myslím, že člověk by měl pospíchat pomalu,“ řekla. „Něco bezhlavě uspěchávat je tragické.“
Kdy se vám podařilo pospíchat pomalu?
„Třeba když jsem měla spoustu práce a vyzvedávala děti ze školky. Chodila jsem takovou pěšinou a tam jsem – i když ten čas už byl natažený – hodně zpomalila. Protože jsem relaxovala, nadechovala se na další směnu, na noční práci …“
Na chvíli se odmlčela a rozhlédla kolem sebe.
„Ten dnešní klipový čas je hrozný čas. V klipovém myšlení vnímáte jen kuse, vlastně jako střihem. Tím pádem unikají souvislosti. Když se díváte na zprávy, tak vám to prostě seknou. A lidi přitom z toho malého kousku hodnotí.“
Jak se tomu bránit?
„Já se bráním tím, že se snažím být soustředěná. Pokud studuji, nebo přemýšlím o věcech, tak hledám souvislosti, kontexty, situace. Člověk pak vidí nějaký celek a nejenom tu sekanou.“

/

I noticed her in a stream of people, reading a book. It was a poem book called „Slow movement“ by Viktor Šlajchrt.
„I think that one should make haste slowly,“ she said. „To rush something recklessly is tragic.“
When did you manage to make haste slowly?
„When I had a lot of work and I was picking up my children from kindergarten, for instance. I was walking there by this pathway and even though the time was stretched already, I always slowed down a lot over there. Because I was relaxing, catching breath before next shift, night work …“
Then she paused and looked around.
„This present-day clip time is a terrible time. In a clip thinking you perceive things in a fragmentary way, just like in a montage. The links between things are thus fading away. When you watch TV news, they just cut things away from you. And people still make judgements from these little pieces.“
How can you defend yourself against this?
„I do that by trying to be focused. If I study, or think about things, I am searching for the links, contexts, situations. One then see some kind of whole and not just the cut pieces.“

HOPRG_566a


HOPRG_550d

S jakou myšlenkou jste se dnes probudil?
„Asi, že nemusím moc vstávat, že naštěstí nemám té práce až tolik. To mě po dlouhé době docela potěšilo. A taky, že je neděle, že není pondělí.“
Pracujete jinak i o víkendech?
„Většinou jo, durch. Netěžší je pustit hlavu od toho všeho přemýšlení, dát jí volno.“
Jak se s tím vyrovnáváte?
„Jen to musím moc neřešit. Prostě pracovat a vracet se k rodině s pocitem, že už jsem zpátky doma.“

/

What was on your mind when you woke up today?
„Perhaps that I don’t need to get up that quicky, that I don’t have that much work to do. That was a pleasant feeling, after a long time. And it was pleasant to realize it’s Sunday, not Monday.“
Do you usually work on weekends?
„Yeah, mostly. The most difficult thing is to stop all the thinking about it, to give my head a free time.“
How do you do that?
„I just have to stop overthinking it. I have to be working and then returning to my family with a feeling that I am back home.“


HOPRG_563a

„Je totálně nezávislá.“
Jak se to projevuje?
„Že se sebere a jde pryč. A ještě se tomu směje.“

/

„She’s totally independent.“
What are the signs of it?
„She getting up and going away, laughing.“


HOPRG_561a

Co se vám naposledy povedlo?
„Asi něco ušít, třeba tuhle sukni.“

/

What was your latest success?
„Probably that I sew something, this skirt for example.“