Powered by Seat

Archiv: Září 2014

HOPRG_859a

O čem v poslední době přemýšlíte?
„Že už nejsem mladý, že stárnu.“
Jaký vám zbývá největší sen?
„Napsat knížku.“
O čem by byla?
„O zdravém způsobu života, v posledních letech se tím zabývám. Měl jsem nějaké zdravotní problémy a uvědomil jsem si, že to potřebuji. Byl jsem prostě tlustý. Zhubl jsem od té doby dvacet tři kilo. Nejdřív jsem si myslel, že to bude krátkodobá akce, ale pak jsem si uvědomil, že se k tomu předešlému životu už nechci vrátit. Řekl jsem si: ‚Dobře, budu tu dietu držet už stále‘. Ale vlastně to ani neznamená, že bych něco nesměl jíst, spíše jím menší porce a častěji. Začal jsem v podstatě dodržovat věci, které od dětství slýcháme o tom, co a jak je třeba jíst a pít. Všichni to víme, ale většina lidí to nedělá. Myslel jsem si, že k tomu, abych dietu držel dlouhodobě, mám slabou vůli. Ukázalo se, že to není pravda. Někteří moji známí, kteří zhubli, mi dnes děkují a říkají, že jsem pro ně byl vzor. Říká to dokonce i můj doktor.“
Co děláte krom držení diety?
„Hodně chodím po městě, procházím se a poznávám. Myslím si, že Prahu znám lépe než devadesát procent lidí. Znám všechna různá zákoutí, od Stodůlek po Uhříněves. Hodně mi to dalo. Dříve jsem ušel dva, tři kilometry a pak jsem byl dva, tři dny nemocný. Dnes občas chodím celý den a ani nejsem unavený.“

/

What are you thinking about lately?
„That I am not young anymore, that I am getting old.“
What is your biggest remaining goal in life?
„To write a book.“
What would you write about?
„About healthy way of life, I’ve been concerning myself with it in the past years. I had some health problems and I realized that I need it. To put it simply, I was fat. I’ve lost twenty three kilos since then. At first, I though it’s going to be just a short thing, but then I realized that i don’t want to return back the the previous way of life. I said to myself: ‚Okey, I will keep the diet all the time from now on’. But it doesn’t primarily mean that I can’t eat some things, it’s rather a question of eating more often and smaller portions. Basically, I started to follow the things that we hear since our childhood about what to eat and drink. We all know it, but most of us don’t do it. I had thought that I don’t have a will strong enough to keep the diet for a long time. But it showed it’s not true. Some people I know who’ve lost weight are now thankful to me, saying that I was their role model. Even my doctor says so.“
What do you do besides keeping the diet?
„I walk around the city a lot, I am walking and discovering. I think I know Prague better than ninety percent of local people. I know all the different secluded city parts, be it Stodůlky or Uhříněves. I’ve gained a lot of things doing this. I used to walk for two or three kilometres and then fall sick for two or three days. Now I sometimes walk for a whole day and I am not even tired.“


HOPRG_849a

„Jdu navštívit svou dvaadevadesátiletou přítelkyni, měla nedávno narozeniny. Rodina ji strčila do domova důchodců, přestože mají velký barák – maminka už se nehodila.“
Co jste spolu prožily?
„Patnáct let v jednom zaměstnání, vždy jsme spolu dobře vycházely. Například mě nepráskla, když jsem šla oxeroxovat Chartu 77, to od ní bylo velice šlechetné. Takže jsem jí zůstala věrná.“

/

„I am on a way to visit my ninety-two years old female friend, she had a birthday recently. Her family have put her into retirement home, even though they have a big house – mother was not needed anymore.“
What did you experience together?
„Fifteen years in one workplace, we´ve been always getting along well. She didn’t tell on me when I went to make a photocopy of Charter 77 document. That was very generous of her. So I have stayed faithful to her.“


HOPRG_848a

What was the best decision of your life?
„To resign from a secure, but boring governmental job and go for more interesting one. It was a newly founded organisation, the risk was very high. But fortunately it proved to be very succesful. This is in fact why I am here now, I am on a business travel. It was a big jump in my career. But at that time, everybody was saying: ‚Don’t take this step’.“
Was there someone who supported your decision?
„My wife. I said to her: ‚Maybe not everything will be perfect’. She said: ‚Okay, it’s a chance, let’s try’.“

/

Jaké bylo nejlepší rozhodnutí vašeho života?
„Podat výpověď ze zajištěné, ale nudné práce ve státním sektoru a jít za zajímavější prací do jedné nově založené společnosti. Bylo to tehdy spojené s velkým rizikem. Naštěstí je ta společnost dnes velmi úspešná. Vlastně jsem teď díky tomu zde, jsem na služební cestě. Byl to velký posun v mé kariéře. Ale v té době mi všichni říkali: ‚Nedělej to‘.“
Podporoval vás někdo?
„Má žena. Řekl jsem jí: ‚Možná, že ne vše bude dokonalé‘. A ona odpověděla: ‚Dobře, je to šance, zkusme to‘.“


HOPRG_847c

„K literatuře mě přivedla mamka, naučila mě v dětství číst detektivky. Ale hlavně mě naučila číst způsobem, že vám kniha něco dá. Zážitek z knihy vás může nějakým způsobem obohatit a formovat váš pohled na svět. To moc věcí nedokáže. Třeba nedávno mě hodně zaujala knížka ‚Franny a Zooey‘ od J. D. Salingera. Je tam nejkrásnější pasáž, kdy hlavní hrdinka má hrozné deprese a její bratr jí říká, že je důležité se vzchopit. Nikoliv pro sebe, ale pro lidi, které máte rádi. Hrají v tom příběhu společně v rozhlase a on jí říká: ‚I když máš blbou náladu, udělej to pro tu starou, tlustou paní, která tě každý den poslouchá a je to jediný světlý bod jejího života‘. ‚Víš, kdo to je, ta stará, tlustá paní? To je Ježíš Kristus – Christ himself, buddy, Christ himself‘. To bylo hrozně hezké. Nevím, jestli je to pro mě úplně Kristus, ale bude to někdo, na kom mi záleží.“
Kdo je to?
„Mamka, rozhodně. Měla hodně těžký život, zvláštní osud. Vždy, když se mi děje něco hodně blbého, tak si říkám, že když to mohla zvládnout ona, tak to přeci zvládnu i já.“
V jaké situaci jste se pro ni musela překonat?
„Když se naši rozváděli, tak to nebylo úplně pěkné. Trvalo to hrozně dlouho a dodnes se se svým otcem nevídám. Ani vídat nechci, jsem s tím už smířená. Ale pokaždé, když jsem si říkala, že na něj budu strašně naštvaná, že po něm budu šlapat, abych si ulevila, že nás opustil, tak jsem si vzpomněla na mámu. Protože ta mi řekla, že to není dobré, že tím bych akorát ubíjela sama sebe. Takže jsem si řekla: OK, nebudu v tomhle zahrabaná, udělám to pro sebe i pro ni. Když se tím nebudu ubíjet já, tak se ona nebude muset ubíjet kvůli mě, kvůli tomu, že bych byla nešťastná.“

/

„It was my mom who brought me to literature. When I was a kid, she taught me how to read detective stories. But most importantly, she taught me how to read in a way that you learn something. The experience you have with a book can enrich you and shape your world view. There is not much things in the world that can do that. Recently I read ‚Franny and Zooey‘ from J. D. Salinger. There is a beautiful passage in the book where the main female character suffers from a terible depressions and her brother tells her that she needs to pull herself together. Not for herself, but for people around whom she loves. In the story they perform music in a radio and he tells her: ‚Even if you are feeling down, do it for that old, fat lady who listens to it every day and for whom it’s the only remaining bright part of her life’. ‚Do you know who is the old, fat lady? That’s Jesus Christ – Christ himself, buddy, Christ himself’. That was so nice. I am not sure if it’s Christ for me, but there is definitely someone important for me.“
Who is it?
„My mom, certainly. She had a tough life, a strange life story. When there is something bad happening in my life, I am always saying to myself that If she had made it with her circumstances, I can make it as well.“
In which situation did you have to will yourself to do something for her?
„My parents didn’t have a nice divorce. It took forever and I am not seeing my father since then. Nor do I want to, I am at peace with myself about it now. But each time when I was about to be angry at him, when I was ready to stamp on him to relieve myself for him leaving us, I remembered my mom. Because she told me it’s not good to do it, that I would have only let myself be beaten down by it. So I said to myself: ‚OK, I won’t get buried in this, I will do it for myself and I will do it for her’. If I won’t be getting beaten down by this, she won’t be getting beaten down because of me being unhappy.“


HOPRG_843a

„Nevypadá to tu se mnou dobře, nedávají tady člověku šanci.“
Kdy jste nedostal šanci?
„Třeba teď před chvílí. Byl jsem si vyřídit práci, a jen proto, že mám blbý trestní rejstřík, tak mě nechtějí vzít. Že jsem trestaný za jednu blbost, tak mě nevezmou ani na zametání? Co jim tam ukradnu? Koště? Kdybych byl zavřený za nějakou čórku, tak to ještě pochopím. Ale oni tam čtou, že jsem zavřený za blbost – ztratil jsem doklady, někdo si na mě vzal úvěrový leasing na auto a já jsem to nesplácel. Vždyť já nemám ani řidičák. Už jsem za to byl potrestaný jednou, nechápu proč bych měl být trestaný znovu. Člověk by měl vyjít ven a dostat druhou šanci, ne?“
„A teď musím běžet, jdu ještě na jeden pohovor.“

/

„It doesn’t look good for me here, one doesn’t get a chance around here.“
When didn’t you get a chance?
„A moment ago, for example. I was at a job interview and they rejected me just because I have a bad criminal record. I was jailed for one stupid thing and they don’t give me a job of a road sweeper? What will I steal there? A broom? If I was jailed for robbery, I would have some understanding. But they can read that I was jailed for stupidity – I lost my ID, someone used it to take a credit leasing on a car and I was not repaying it. I don’t even have a driving licence. I was punished for it once, I don’t understand why I should be punished for it again. A man should get out of jail and get a second chance, shouldn’t he?“
„Now I have to run, I have one more job interview.“


HOPRG_845a

„Pan majitel si vyjde do lesa zarelaxovat, posbírá pár šištiček a hned je co dělat.“

/

„Mr. owner goes to a forest to relax, collects a few cones and suddenly we have a work to do.“


HOPRG_840f

„Tím, že jsem to ztratila, tak vím, co pro mě má smysl.“
Co jste ztratila?
„No, prostě … mám zlomené srdce.“

/

„I know what is meaningful to me because I have lost it.“
What did you lose?
„Well, simply … I have a broken heart.“


HOPRG_838a

„Lidem moc nevěřím. Dost přemýšlím o tom, čemu věřit můžu.“
A čemu?
„Knihám a umění. Protože ty jsou jen moje, nezáleží na ničem jiném, než na mně.“

/

„I don’t have much trust for people. I am thinking a lot about what are the things that I can trust.“
What can you trust?
„Books and art. Because they are just mine, all that matters is me.“


HOPRG_827a

„Ale upozorňuju, že nejsem námořník.“

/

„But I want to point out that I am not a sailor.“


HOPRG_835d

„Začíná teď mluvit, takže všechno opakuje a je to někdy legrace. Mám ještě puberťáka, dceru, která je neustále zavřená v koupelně. Takže vždy musím zaklepat a zeptat se: ‚Můžu?‘. On to po mně začal dělat – pořád chodí, klepe na dveře a říká ‚můžu‘.“

/

„He is starting to talk now, so he’s repeating everything and it’s funny sometimes. I also have a teenage daughter who is constantly closed in a bathroom. So I always have to knock and ask: ‚May I?’. He started to repeat it after me – he goes around, knocks on doors and says ‚may I’.“