Powered by Seat

Archiv: Říjen 2014

HOPRG_890a

„Člověk se stále musí snažit. Já mám tu roztroušenou, chodím a nechodím, a někdy propadám všelijakým nešťastným pocitům. Ale před depresemi, strachem a zoufalstvím nás může zachránit pouze práce, činnost. Pořád se snažit. I když to nejde, tak se snažit. Já strašně ráda spím. Vydržím spát čtyřiadvacet hodin, když se mezitím najím. Ale chce to vstát a snažit se. Ležení, válení, poflakování, litování se, hýčkání se – to je špatné. Vede to k ustrnutí, k závislosti.“
V tu chvíli kolem nás procházela stará paní.
„Vidíte, také se snaží!“

/

„You have to keep trying. I have multiple sclerosis, I sometimes can walk and sometimes not and sometimes, it dawns on me and I feel depressed. But what protects me against such feelings is activity, work. And keep on trying. Even though it’s not going well, keep on trying. I enjoy sleeping a lot. I’m able to sleep 24 hours in a row if I have something to eat in the meantime. But it’s necessary to get up and try. Lying around, being lazy, doing nothing, regrets and pampering – that’s not good. It leads to stagnation and dependence.“
At the same time, there was an elderly lady passing by.
„You see, she’s also trying!“


HOPRG_946a

„Hlásili, že má být silný vítr, tak jsme vyrazili. No, vítr nic moc, ale aspoň se proběhnou a večer budou spát.“

/

„They had been forecasting a strong wind, so we came here. Well, the wind is weak, but at least the kids will get tired by running around and will sleep at night.“


HOPRG_911a

„Mám vzácnou hematologickou chorobu, která je zatím nevyléčitelná. Ale včas se to podchytilo, naše hematologie je na špičkové úrovni. Měl jsem nádor, který mě tlačil na míchu a najednou mi před dvěma lety vypověděly nohy. Při té příležitosti zjistili důvod, proč k tomu došlo – jmenuje se to mnohočetný myelom. Máme i klub myelomistů. Ja nás tam registrovaných asi osmdesát. Jednou za rok máme setkání a sdělujeme si zkušenosti s tím, co pomáhá.“
V tu chvíli se rozhlédl kolem sebe, naklonil se ke mně a zašeptal:
„Á propos, nemáte kontakty na marijánku?“

/

„I got a rare blood disease which is still incurable. But I was lucky, they found out early, our hematology is world-renowned. I had a tumor which pressed on my spinal cord and two years ago, I suddenly couldn’t walk. While examining my condition, they also found out the reason – it’s called multiple myeloma. There is also a Myeloma Club with eighty registered members. Once a year we organize a meeting and share our experience with what helps.“
Then he looked around, got a little closer and whispered:
„By the way, you don’t have any contacts where to get pot?“


HOPRG_914a

„My už sem chodíme strašně dlouho, je tady dobrý vzduch. Dnes jsme tady tři, někdy je nás tu deset. Všechny jsme vdovy v důchodu, známe se léta. Ale přitom jsme každá odjinud – já jezdím z Jižního Města, tady paní ze Strašnic, jiné jezdí z Holešovic, z Bílé Hory … Tady se spolu zasmějeme, pobavíme, všechno probereme a nakrmíme pávy a kavky. Kde bychom se jinde pobavily? Bydlíme samy a dnes se člověk nepobaví ani v obchodě. To bychom zapomněly mluvit!“

/

„We’ve been coming here for years. There’s a good air. Today, there is three of us, sometimes there is ten of us. We’re all widows, retired, knowing each other for years. We live on different places – I come from the southern part of Prague, this lady here is from Strašnice, some come from Holešovice, Bílá Hora… Here we can have a laugh, chat, talk about everything, feed peacocks and jackdaws. Where else should we talk? We live on our own and these days, one can’t have a friendly chat even in shops. Otherwise, we would forget how to speak! „


HOPRG_941a

„Jdu dnes na Memoriál Matěje Kuděje, to byl spisovatel a velký kamarád Haška. Oba to byli opilci, samozřejmě. Memoriál je inspirován jednou kapitolou ze Švejka, když ho vedli přes Prahu k soudu. Takže jdeme z Pohořelce až na Staré město. Chodíme ve tříčlenných hlídkách, musíme obejít deset hospod a v každé si alespoň dva z nás musí dát velké pivo.“
Jak se cítíte, když vylezete z té desáté hospody?
„Většinou jdu velmi rychle domů. Je to náročné.“

/

„I am about to attend The Memorial of Matěj Kuděj. He was a writer and a friend of Jaroslav Hašek. They were heavy drinkers, obviously. The memorial is inspired by one chapter of The Good Soldier Švejk, when the main character is being escorted to a courthouse through Prague. So we go from Pohořelec all the way to the Old Town. There are always three people in one patrol and we have to visit ten pubs. In every pub, at least two of us must order a large beer.“
How do you feel when you get out of the tenth pub?
„I usually head home very quickly. It’s challenging.“


HOPRG_913a

„I came here two years ago because I really wanted to live in Europe. I also wanted to learn a Slavic language. When I came, I was very ambitious. My ego has been shattered since then. I quickly realized that a status of non-EU national makes things here extremely hard. I found out there is a lot of funds and initiatives in official ministry programmes for people from almost everywhere in the world to study Czech. These are basically initiatives to aculturate people here, to let them learn the language, go to universities and so on. It was very difficult moment for me was when I found out that the United States are explicitly not included in this. And hasn’t been for five or six years. I can say my hardest moments here are when people are assuming that I am a rich person. Just because I am from the United States. I am teaching English here, my students are from nice middle class of Prague. They have normal, stable life with state health care, contractual jobs, vacations and so on. For many Americans, this is a complete fantasy. So, being misunderstood on a daily basis is very difficult for me. When I came, I assumed that people will have more nuanced idea of what America is. But many people’s idea is very simple and exotic.“

/

„Přijel jsem do Česka před dvěma lety, protože jsem chtěl žít v Evropě. Také jsem veděl, že se chci naučit nějaký slovanský jazyk. Když jsem přijel, tak jsem byl velmi ambiciózní. Od té doby se mé ego otřáslo v základech. Rychle jsem si uvědomil, že mít zde status občana ze země mimo EU činí věci mimořádně obtížnými. Zjistil jsem, že tu existuje spoustu dotací a iniciativ v oficiálních programech ministerstev, které jsou zaměřené na výuku češtiny pro lidi pocházející z téměř všech zemí světa. Jde v podstatě o snahu lidi akulturovat – aby se naučili jazyk, mohli začít studovat na univerzitách, a tak dále. Proto pro mě bylo dost těžké zjistit, že Spojené státy jsou z těchto programů výslovně vyřazeny, už asi pět nebo šest let. Nejtěžší okamžiky přicházejí, když lidé předpokládají, že jsem bohatý člověk. Jen proto, že jsem ze Spojených států. Učím zde Angličtinu a moji studenti jsou z pražské střední třídy. Mají normální, stabilní život se státní zdravotní péčí, mají zaměstnaneckou smlouvu, dovolené, a tak dále. Pro mnoho Američanů je tohle nedosažitelný sen. Když se den za dnem setkávám s tímto nepochopením, je to pro mě hodně náročné. Na začátku jsem se domníval, že lidé budou mít rozmanitější představu o tom, co je to Amerika. Ale představa spousty lidí je velmi prostá a exotická.“


HOPRG_912a

„Dva tisíce let se lidé pokoušejí fretku domestikovat. Ještě se to nikdy nepodařilo.“
Proč by se to mělo podařit vám?
„Mně se to taky nepodaří. A to se mi na tom líbí.“

/

„People have been trying to domesticate a ferret for two thousand years. It’s never been successful.“
Why should you manage to do it then?
„I won’t. And that’s what I like about it.“

HOPRG_912d


HOPRG_901a

„This is new for me, I am very bad. But later I will watch some videos on YouTube.“

/

„Teprve s tím začínám, vůbec mi to nejde. Ale později se podívám na nějaká videa na YouTube.“


HOPRG_908a

„Stačí, že něco udělám a ona to za chvíli zkopíruje. Třeba nedávno jsem ležela v posteli, měla na nohou položený počítač a něco na něm dělala. Za půl hodiny šla, vzala si tablet a lehla si úplně stejně jako já.“
Co na něm dělala?
„Prý práce.“

/

„I do something and she instantly copies it. For instance, a few days ago I was lying in my bed, had my laptop on my legs and worked on it a little. In half an hour she left, took a tablet and lied just the way I was lying.“
What was she doing with the tablet?
„Work, she said.“

HOPRG_908c

„Jdu právě na jeden seminář představit svůj projekt Nakupování 21. století. Jeho myšlenkou je, že bysme mohli více nakupovat z druhé ruky, protože výroba textilu hodně škodí planetě. Také, abychom více třídili své šatníky a nenechávali tam oblečení, které nenosíme. Abychom ho poslali dál. Tím prodloužíme životnost textilu a nebude vznikat tolik dalšího odpadu. Protože každé nové vyrobené tričko je budoucí odpad.“
Jaký nejlepší kus oblečení jste v second handu koupila?
„Třeba tuhle halenku, tu jsem koupila včera.“

/

„I’m just going to a seminar to give a presentation about my project – it’s called Shopping in 21st Century. The main idea is to encourage people to buy more second hand clothes because the textile industry harms our environment a great deal. Also, people should go through their wardrobes, take out pieces that they don’t wear anymore and pass it to someone else. This way we can extend the life of our clothes and there won’t be so much waste. Each new T-shirt is future waste.“
Which is the best item that you have ever bought in a second hand store?
„This blouse, for instance. I bought it yesterday.“


HOPRG_917a

„We don’t even have autumn in Florida.“

/

„U nás na Floridě ani podzim nemáme.“